Browsing by Author ฐิติวร ชูสง

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประเมินระดับเสียงและมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงงานโม่หินฐิติวร ชูสง; รัตนาภรณ์ เพ็ชรประพันธ์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2561การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยบ้านเกาะบูโหลนดอนจุฑารัตน์ สถิรปัญญา; ฐิติวร ชูสง; วัฒนะ พรหมเพชร; รอฮานี เจ๊ะอุเซ็ง; แวฮานิเมาะ สุหลง; Faculty of Medicine (Family Medicine and Preventive Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2559การศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้าน Circadian Type และการทำงานระบบกะต่อระดับความล้าในพยาบาลเวรผลัด โรงพยาบาลพัทลุงฐิติวร ชูสง; กาญจนา หงส์วรานนท์; Faculty of Medicine (Biomedical); คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวเวชศาสตร์
2560การออกแบบอุปกรณ์ต้นแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่เพื่อลดปริมาณยาดมสลบในห้องผ่าตัดฐิติวร ชูสง; นงลักษณ์ พิพิธสุนทรศานต์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2557ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของผู้ปฏิบัติงานพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งฐิติวร ชูสง; ดำรงศักดิ์ ร่มเย็น; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในเกษตรกรสวนยางพารากะกลางคืนฐิติวร ชูสง; มูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2554ความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโรงงานรมควันยางแผ่นของสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสงขลาฐิติวร ชูสง; พิทธรินทร์ สิริโสทร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2555มาตรการควบคุมและขั้นตอนการรื้อถอนซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหินวันทนี พันธุ์ประสิทธิ์; ฐิติวร ชูสง; พิรัชฎา มุสิกะพงศ์; อดุลย์เดช ไศลบาท; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. สำนักวิชาแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะวิทยาศาสตร์
2562รูปแบบการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในพนักงานฝ่ายขายของบริษัทแห่งหนึ่งฐิติวร ชูสง; กานสินี ประทีป ณ ถลาง; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2559โครงสร้างองค์ประกอบบรรยากาศความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฐิติวร ชูสง; อับดุลบาซิส ยาโงะ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน