Browsing by Author ฐิติมดี, อาพัทธนานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2ฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; สุนทร, ศรีสมปอง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2ฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; ธีรวุฒิ, เพชรวิโรจน์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม : กรณีศึกษาบ้านลำเปา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; รสจณา, สะแลแม; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2552นโยบายการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของรัฐกับความเป็นพหุวัฒนธรรม: กรณีของนักเรียนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2555บทบาทด้านศาสนา การศึกษาและการบริหารของอิหม่ามในจังหวัดนราธิวาสฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; อิบรอฮิม, ตาเยะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554บรรยากาศองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; ซูรีนา, เจ๊ะมะอูเซ็ง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554รูปแบบและการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; ปานหทัย, ปานสิทธิ์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2553วิถีชีวิตมุสลิมกับการจัดการศึกษาของชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นัจมุดดีน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; ศรีสุดา, ไชยวิจารณ์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2ฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; อาทิตยา, การัมซอ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา