Browsing by Author ฐานิตา แซ่ลิ่ม

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบการแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกสินี พัฒนพิสุทธิ์; ฐานิตา แซ่ลิ่ม; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาประสิทธิผลของโครงการเตรียมความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฐานิตา แซ่ลิ่ม; กานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์; มัลลิกา อุณหวิวรรธน์; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2553รายงานการวิจัยสมบูรณ์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพี่ช่วยน้องของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฐานิตา แซ่ลิ่ม; มสิตา มะอักษร; Faculty of Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ