Browsing by Author ซอฟียะห์ นิมะ

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการพัฒนาตัวชี้วัดของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนสำหรับค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดต้นแบบ (มาตรฐานใหม่) : กรณีศึกษา จังหวัดสตูลซอฟียะห์ นิมะ; นิยตา รักษะโบ๊ะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงซอฟียะห์ นิมะ; มาธุพร พลพงษ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561ความพร้อมของชุมชนในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยที่กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลซอฟียะห์ นิมะ; ยุทธนา หอมเกตุ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561ผลสำเร็จของการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การบูรณาการด้านการแพทย์แผนไทยในแหล่งบำบัดยาเสพติดทางภาคใต้ซอฟียะห์ นิมะ; ณัฐติญา นกแก้ว; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562รูปแบบการบำบัดรักษาผุ้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการอิสลามในชุมชนต่อเยาวชนมุสลิมที่ติดสารเสพติดชนิดที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสม กรณีศึกษา : สถานบำบัดแห่งหนึ่งจังหวัดกระบี่ซอฟียะห์ นิมะ; ยุภา สมบูรณ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562รูปแบบการป้องกันและควบคุมยาสูบในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาสซอฟียะห์ นิมะ; อัสฮา อดุลย์รอหมาน; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ