Browsing by Author ช่อลดา พันธุเสนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง สภาพปัญหาและมาตรการในการจัดการกับปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดในภาคใต้เยาวรัตน์ มัชฌิม; พิไลรัตน์ ทองอุไร; ขวัญตา บาลทิพย์; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; สุจิตรา จรจิตร; ช่อลดา พันธุเสนา; อมรา ศรีสัจจัง; สมลักษณ์ สังข์เกษม; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2523การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาพยาบาลศัลยศาสตร์ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติช่อลดา พันธุเสนา; ไขแสง ชวศิริ; ราตรี ศิริศรีตรีรักษ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2543ความต้องการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมตามการรับรู้ของผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุและพยาบาล ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่อลดา พันธุเสนา; สุรัตณี มณีแสง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2543ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนเองและความคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น กับการปฏิบัติด้านสุขภาพของผู้ป่วยกระดูกขาหักแบบมีแผลเปิด ภายหลังใด้รับการผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงภายนอกช่อลดา พันธุเสนา; เบญจวรรณ ละอองผล; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2543ประสบการณ์การมีชีวิตอยู่อย่างอัมพาตท่อนล่างช่อลดา พันธุเสนา; ธัญพร ชื่นกลิ่น; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2537ประสิทธิภาพด้านความตรงเชิงพยากรณ์ของข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2534ช่อลดา พันธุเสนา; วิธาดา สินประจักษ์ผล; มงคล ควรหาเวช; จรีย์ ควรหาเวช
2537ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการคงอยู่ การลาออกหรือโอนย้ายของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; ช่อลดา พันธุเสนา; อนันต์ จิตร์จำนงค์; อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; ฉลวย ชีวกิดาการ; วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; นิดา วุฒิวัย; วันชัย ธรรมสัจการ; ประพจน์ นันทรามาศ; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
2541ผลของการให้ข้อมูลทางสุขภาพตามแผน ต่อความเชื่อด้านสุขภาพและพลังอำนาจภายในตน ของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายช่อลดา พันธุเสนา; สุพัตรา ไตรอุดมศรี; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2545พฤติกรรมการใช้สารเสพติด ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบจากการใช้สารเสพติดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคใต้สุจิตรา จรจิตร; วันชัย ธรรมสัจการ; ช่อลดา พันธุเสนา; อมรา ศรีสัจจัง; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศัลยศาสตร์
2552รายงานชุดโครงการวิจัยเรื่องสภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไขของการใช้สารเสพติดในประชากรภาคใต้ช่อลดา พันธุเสนา; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; สุจิตรา จรจิตร; บุญวดี เพชรรัตน์; ศรัณยา บุนนาคร; พิไลรัตน์ ทองอุไร; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2541รูปแบบความร่วมมือระหว่างการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล : กรณีตัวอย่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ดวงวดี สังโขบล; ช่อลดา พันธุเสนา; ทัศนีย์ นะแส; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; อรสา กนกวงศ์; ประสมศรี บุญยะตุลานนท์; วดี สุขสมบูรณ์; สุนี วิทยศิลป์; ประสานศรี ก่อสกุล; สาลี บุญศรีรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์