Browsing by Author ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การคัดเลือกลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อระบุท่าทางการเคลื่อนไหวของมือชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2554การคัดเลือกหาลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อการบริหารข้อเข่าชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; สุพรพิศ ณ พิบูลย์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2539การคัดเลือกหาลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้าจากกลุ่มกล้ามเนื้อเพื่อตรวจจับสัญญาณที่บ่งบอกการกลืนชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; เฉลิมชัย แซ่ลิ่ม; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2543การจำแนกความแข็งแรงและความทนทานของกลุ่มกล้ามเนื้อแขนและขาโดยวิธีนิวรอลเน็ตเวอร์กชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; ประทัศน์ จิระภาค; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2555การจำแนกท่าทางของตาโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าการกลอกตาพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2541การจำแนกผู้มีปัญหาการกลืนโดยวิธีการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อและประมวลผลโดยวิธีโครงข่ายประสาทชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; วรเชษฐ์ อุบลสูตรวนิช; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2555การปรับปรุงวิธีการคัดเลือกลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อสำหรับการตรวจวัดแรงและมุมของกล้ามเนื้อชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; ศิริณี ทองปัญจา; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2555การพัฒนาฐานข้อมูลสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและการลดสัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยการแปลงเวฟเล็ตพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2550การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือวัดคลอโรฟิลล์และไนโตรเจนในใบข้าวแบบประเมินผลเร็วบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; สายัณห์ สดุดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2542การพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับผู้ใช้สำหรับระบบตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืนชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; วิเชียร วาทีกานท์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2540การพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเชิงลำดับสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืนชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2544การพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้ว และยางไหลในผลมังคุดชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; สายัณห์ สดุดี; พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2544การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบการอ่านเครื่องหมายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; ขนบ ทองคำ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2543การศึกษาวิธีการวัดเพื่อตรวจจับการเกิดยางและเนื้อแก้วขึ้นในผลมังคุดชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; ฤทธิศักดิ์ จริตงาม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2556ระบบบริหารแบบไอโซคิเนติกสำหรับการฟื้นฟูข้อเข่าชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; สุทธา หิรัญธนวัฒน์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2557ระบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขนชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; วรรษิษฐา แก้วบุญ; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2559ระบบรู้จำการพูดภาษาไทยโดยใช้สัญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; นิยวดี ศรีสุวรรณ; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2532ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัต [i.e. อัตโนมัติ] แบบอเนกประสงค์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; สินชัย กมลภิวงศ์; มนตรี กาญจนะเดชะ; ธเนศ เคารพาพงศ์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2536ศึกษาคุณสมบัติความจุไฟฟ้าของน้ำยางธรรมชาติชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2543เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดลำดับก่อนหลังสำหรับรักษาผู้ป่วยกลืนลำบากชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; กีเตอร์, อลัน; วิทูร ลีลามานิตย์