Browsing by Author ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; นพ ณ เทพา; การบริหารการศึกษา
2547การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดยะลาชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; ณรงค์ ศรีละมุล; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2551การปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสงขลาชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อายุ หีมงอย; การบริหารการศึกษา
2546การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูลชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อุมัร สวาหลัง; การบริหารการศึกษา
2551การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; เรชา ชูสุวรรณ; อ้อมใจ วงษ์มณฑา; คณะศึกษาศาสตร์; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2550การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 11ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; ศักดิ์จิต มาศจิตต์; การบริหารการศึกษา
2536การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; สุภาพ จันทรมณี; การบริหารการศึกษา
2549การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อภิชาติ มหากันธา; เรชา ชูสุวรรณ; ชวลิต เกิดทิพย์; จำเริญ จิตรหลัง; คิม, คิวซิค; นาวาลย์ ปานากาเซ็ง; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา
2549ขวัญการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปัตตานีชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; เกียรติพันธ์ หนูทอง; การบริหารการศึกษา
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของครู ตามทัศนะของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; สูรัยยา วามุ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2535ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษากับผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสงขลาชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; ไพ แสงสว่าง; การบริหารการศึกษา
2542ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ กับการพัฒนางานวิชาการของครูประถมศึกษาในจังหวัดยะลาชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; วิโรจน์ เกิดศิริรักษ์; การบริหารการศึกษา
2551ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอล ระหว่างภาวะผู้นำปริวรรต การใช้อำนาจ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร กับความมุ่งมั่นความพยายามของครู ความพอใจในงานและแรงจูงใจในการปฏิรูปสถานศึกษาชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล; การบริหารการศึกษา
2547จริยธรรมในการดำเนินชีวิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นถาคใต้ : กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุงชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อุทัย เอกสะพัง; อ้อมใจ วงษ์มณฑา; ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง; โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
2536บทบาทของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอในเขตการศึกษา 2ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อาทิตย์ เส็นหัด; การบริหารการศึกษา
2549บทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อ้อมใจ วงษ์มณฑา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา;
2548ประสิทธิผลการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมเกียรติ พ่วงรอด; ศักดิ์จิต มาศจิตต์; เสริมศักดิ์ นิลวิลัย; เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา
2537ปัญหาการใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์อำเภอ ในเขตการศึกษา 3ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; ถนอม สุขคำ; การบริหารการศึกษา
2539พฤติกรรมการตัดสินใจของศึกษาธิการอำเภอในภาคใต้ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อดินันท์ ปากบารา; การบริหารการศึกษา
2549รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัยเรื่องการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของสตรีและเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสาทสุข นิยมราษฎร์; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; น้อย จันทร์อำไพ; กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ