Browsing by Author ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์

Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจัดการความรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; มะรอบี, เจะแม; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามทัศนะของครูชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; นภดล, จินตประสาท; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การนิเทศงานวิชาการด้านสื่อการสอนแบบกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; ประมุข, กออวยชัย; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การปฏิบัติงานวิชาการด้านกระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; ประกิจ, ช่วยเรือง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2551การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; เรชา, ชูสุวรรณ; นินาวาลย์, ปากานาเซ็ง; อ้อมใจ, วงษ์มณฑา; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหน้างาน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาสชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; จีระวัฒน์, ศรีแก้วณวรรณ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2553การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; อนุศักดิ์, ตั้งปณิธานวัฒน์; เครือศรี, วิเศษสุวรรณภูมิ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554ความต้องการในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสมรรถนะครูของครูผู้สอน สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานีชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; นิซารีปะห์, นิสนิ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554ความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; พงค์ศักดิ์, เรืองศรี; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; เสริมศักดิ์, บุญสม; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; ระวิวรรณ, บุญสม; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554ปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมตามทัศนะของครูที่ผ่านการอบรมบัญชี ค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; เพ็ญชาติ, จอมหงษ์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; ประเสม, จิตรเสน; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554ปัญหาและแนวทางการบริหารงบประมาณ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานีชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; ธิดารัตน์, คงบุญ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้บริหารที่เป็นจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; สครินทร์, ดาฮามิ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; มหามะสักรี, ยูนัน; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา