Browsing by Author ชุติมา ต่อเจริญ

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การดำเนินกิจการร้านผับและภัตตาคารในจังหวัดภูเก็ตอภิรมย์ พรหมจรรยา; ชุติมา ต่อเจริญ; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
2549การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต โครงการเอสเธอร์ ใจไหว; จินดา สวัสดิ์ทวี; ชุติมา ต่อเจริญ; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2543การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตชุติมา ต่อเจริญ; สุรัติ พูนพิสิฐทรัพย์; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
2554การสร้างแบบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปราณี ทองคำ; ทวี ทองคำ; ชุติมา พิศาลย์; ชุติมา ต่อเจริญ; Faculty of Technology and Environment; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2540ทัศนคติของนักศึกษาและพนักงานโรงแรมที่มีต่อตำแหน่งงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตอภิรมย์ พรหมจรรยา; ชุติมา ต่อเจริญ; ศศิธร ทัศนีย์ทิพากร; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
2540ทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตชุติมา ต่อเจริญ; อภิรมย์ พรหมจรรยา; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
2546โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชนบท : จังหวัดภูเก็ตอภิรมย์ พรหมจรรยา; ชุติมา ต่อเจริญ; คมสัน รัชตพันธ์; โครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ
2548โปรแกรมวิเคราะห์ชนิดของธาตุจากข้อมูลสเปกตรัมรังสีเอกซ์เรืองที่มาจากระบบ EDXRFชุติมา ต่อเจริญ; ธงชัย สุธีรศักดิ์; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม