Browsing by Author ชิดชนก, เชิงเชาว์

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลาชิดชนก, เชิงเชาว์; นาอีมะห์, บือราเฮง; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2554การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1ชิดชนก, เชิงเชาว์; สวริน, หลีเส็น; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ในจังหวัดปัตตานี ตามทัศนะของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะชิดชนก, เชิงเชาว์; อับดุลฮามิด, สะดียาม; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2556การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีชิดชนก, เชิงเชาว์; สุฟยาน, แวบือซา; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2556การวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชิดชนก, เชิงเชาว์; ชญานิษฐ์, กาญจนดี; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2554การวิเคราะห์องค์ประกอบของขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดยะลาชิดชนก, เชิงเชาว์; จันทิมา, หัสนีย์; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2554บทบาทผู้นำของผู้บริหารหญิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1ชิดชนก, เชิงเชาว์; อะมีนา, ดือเระซอ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1ชิดชนก, เชิงเชาว์; เสรี, สมบูรณ์น้อย; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีชิดชนก, เชิงเชาว์; ปราณี, หลำเบ็ญสะ; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสาขาในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีชิดชนก, เชิงเชาว์; นาบีละห์, หะยีตาเฮร์; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2560โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดสตูลชิดชนก, เชิงเชาว์; ไลลา, โต๊ะเด็น; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา