Browsing by Author ฉัตรไชย รัตนไชย

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย; โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; ฉัตรไชย รัตนไชย; ศุลีมาน วงศ์สุภาพ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2541การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฉัตรไชย รัตนไชย; โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; ศุลีมาน วงศ์สุภาพ; อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย
2541การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฉัตรไชย รัตนไชย
2559การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ด้วยหลักธรรมาภิบาลฉัตรไชย รัตนไชย; ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; วิจัย กาญจนสุวรรณ; นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2555การปรับปรุงนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยฉัตรไชย รัตนไชย; พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2545การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซียฉัตรไชย รัตนไชย; รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ; อาแว มะแส; วิวัฒน์ สุทธิวิภากร;
2556ตัวชี้วัดความยั่งยืนสำหรับการประมงโดยการจับในทะเลสาบสงขลาฉัตรไชย รัตนไชย; นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556ตัวชี้วัดความยั่งยืนสำหรับการประมงโดยการจับในทะเลสาบสงขลาฉัตรไชย รัตนไชย; นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
2552ประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์ในโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมฉัตรไชย รัตนไชย; พนาลี ชีวกิดาการ; พรทิพย์ ศรีแดง; สุขประโชค เอื้อกฤดาธิการ; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2544โครงการจัดตั้งจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย โครงการย่อยขั้นที่ 1 : การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตรายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฉัตรไชย รัตนไชย; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม