Browsing by Author จุฬาภรณ์ เพชรเรือง

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2551Epidemiology of soil-transmitted helminthes infestation and the effect of treatment, anemia and nutritional status in pregnancy in the lower 4 provinces, southern Thailandทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล; ประวิทย์ ชัยกองเกียรติ; จุฬาภรณ์ เพชรเรือง; จินตนา หาญวัฒนกุล; พิสรรค์ ก้องกิจกุล; โนรี กาหลง; ดรุณี อ่องสว่าง; ศิรินารถ อึ้งสถาพรผล; พรวิลัย บวรณรงค์เดช; อารมณ์ บัวดวง; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
2554บรรยากาศสถานที่ทำงานภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบและการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ทัศนีย์ นะแส; จุฬาภรณ์ เพชรเรือง; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล