Browsing by Author จิตวิทยาการศึกษา

Showing results 1 to 20 of 123  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การเรียนรู้ความหมายของคำ : ผลของประเภทเนื้อหาของประโยคแวดล้อม และความสามารถในการอ่านไสว เลี่ยมแก้ว; กอเดช อ้าสะกะละ; จิตวิทยาการศึกษา
2548ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยทักษิณอัจฉรา ธรรมาภรณ์; จาริยา พลประสิทธิ์; จิตวิทยาการศึกษา
2536ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักเรียนและเจตคติที่นักเรียนมีต่อพฤติกรรมการสอนของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไสว เลี่ยมแก้ว; พรทิพย์ ไชยลาภ; จิตวิทยาการศึกษา
2536ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางจิตวิทยาของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นร./ประภัสสร กระมุท; เบญจา ไชยภักดี; จิตวิทยาการศึกษา
2548ผลการใช้แบบแผนผังมโนทัศน์ที่มีต่อการปรับโครงสร้างความรู้และผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่ใช้สองภาษาอริยา คูหา; อาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ; จิตวิทยาการศึกษา
2535ผลของกลวิธีการคิดแก้ปัญหาที่มีต่อความเข้าใจโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกันไสว เลี่ยมแก้ว; จำลอง มาศจิตต์; จิตวิทยาการศึกษา
2536ผลของกลวิธีการอ่านตามแนวจิตวิทยาความคิดนิยมและช่วงเวลาในการอ่านที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนไทยมุสลิมอัจฉรา ธรรมาภรณ์; เพ็ญศรี ทองเพชร; จิตวิทยาการศึกษา
2536ผลของกลวิธีอ่านที่มีต่อความจำเนื้อเรื่องประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อัจฉรา ธรรมาภรณ์; วรรณี รัตนเลิศ; จิตวิทยาการศึกษา
2537ผลของกลวิธีอ่านที่มีผลต่อความเข้าใจเรื่องของนักเรียนไทยมุสลิมที่มีระดับความสามารถในการอ่านเข้าใจเรื่องต่างกันประภัสสร กระมุท; คอดีเยาะ สอเฮาะ; จิตวิทยาการศึกษา
2531ผลของกลวิธีเรียนและการทบทวนที่มีต่อการจำเนื้อเรื่องของนักเรียนที่ต่างเพศกันวัน เดชพิชัย; ธีระพจน์ แสงแก้ว; จิตวิทยาการศึกษา
2537ผลของการจัดความคิดรวบยอดล่วงหน้าและตำแหน่งของคำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านแตกต่างกันวัน เดชพิชัย; ราตรี โรจน์ณรงค์; จิตวิทยาการศึกษา
2537ผลของการจัดสิ่งช่วยเสริมความคิดรวบยอดของเนื้อเรื่องและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านเรื่องภาษาไทยของนักเรียน ที่พูดภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาที่หนึ่งเคลื่อม บุษย์แก้ว; ประพันธ์ เจ๊ะอูมา; จิตวิทยาการศึกษา
2533ผลของการจัดสิ่งช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษต่างรูป แบบที่มีระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษต่างกันประภัสสร กระมุท; สมหมาย โศภิษฐ์กุล; จิตวิทยาการศึกษา
2531ผลของการทำกิจกรรมท้ายบทเรียนด้วยการเล่นเกม การทำแบบฝึกหัด และการทบทวนที่มีต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความคงอยู่ของการเรียนรู้ของนักเรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วัน เดชพิชัย; โอสถ ชนะกุล; จิตวิทยาการศึกษา
2532ผลของการนำเรื่องต่างรูปแบบที่มีต่อการจำเนื้อเรื่องของนักเรียนที่มีเพศต่างกันไสว เลี่ยมแก้ว; ปิยาภรณ์ รอดไฝ; จิตวิทยาการศึกษา
2537ผลของการนำเรื่องและตัวชี้นำที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านไสว เลี่ยมแก้ว; ประพันธ์ ไชยณรงค์; จิตวิทยาการศึกษา
2538ผลของการฝึกการเลียนแบบที่มีต่อการออกเสียงของเด็กสองภาษาระดับอนุบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประภัสสร กระมุท; กมลรัตน์ คนองเดช; จิตวิทยาการศึกษา
2532ผลของการฝึกทักษะการฟังต่างรูปแบบที่มีต่อความสามารถในการฟังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีเพศต่างกันประภัสสร กระมุท; อัจฉรา จิตรใจภักดี; จิตวิทยาการศึกษา
2532ผลของการฝึกทักษะการอ่านต่างวิธีและการให้ข้อมูลย้อนกลับ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พูดภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาที่หนึ่งอัจฉรา ธรรมาภรณ์; ศุภวัลย์ มีสุข; จิตวิทยาการศึกษา
2532ผลของการฝึกทักษะการอ่านต่างวิธีและขนาดของกลุ่มที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน และความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วัน เดชพิชัย; วัชราภรณ์ เพชรรัตน์; จิตวิทยาการศึกษา