Browsing by Author จิตราวดี ฐิตินันทกร

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลาชนิษฎา ชูสุข; จิตราวดี ฐิตินันทกร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชนิษฎา ชูสุข; พนาลี ชีวกิดาการ; อารมณ์ มีรุ่งเรือง; จิตราวดี ฐิตินันทกร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กระบวนการนโยบายขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลตำบลกำแพงเพชร จังหวัดสงขลาชนิษฎา ชูสุข; เยาวนิจ กิตติธรกุล; จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ; ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร; อาทิตย์ วงศ์พุทธรักษา; อารมณ์ มีรุ่งเรือง; จิตราวดี ฐิตินันทกร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการภัยพิบัติในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลาชนิษฎา ชูสุข; สายฝน แสงหิรัญ ทองประเสริฐ; จิตราวดี ฐิตินันทกร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม