Browsing by Author จำเริญ จิตรหลัง

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อภิชาติ มหากันธา; เรชา ชูสุวรรณ; ชวลิต เกิดทิพย์; จำเริญ จิตรหลัง; คิม, คิวซิค; นาวาลย์ ปานากาเซ็ง; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา
2550รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต้ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; จำเริญ จิตรหลัง; การบริหารการศึกษา
2535อิทธิพลของบทเรียนและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีระดับความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ต่างกันไสว เลี่ยมแก้ว; จำเริญ จิตรหลัง; จิตวิทยาการศึกษา