Browsing by Author จารุวรรณ กฤตย์ประชา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การรับรู้การเจ็บป่วย การได้รับข้อมูลและพฤติกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีหลังจำหน่ายจารุวรรณ กฤตย์ประชา; กุลวรรณ ทองมาก; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2555การรับรู้พฤติกรรมการป้องกันการตีบซ้ำของหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยใส่ขดลวดค้ำยันจารุวรรณ กฤตย์ประชา; ปิยะมาศ ชาชมพร; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2551การรับรู้เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร การสนับสนุนจากครอบครัวในการ ควบคุมอาหาร และพฤติกรรมการควบคุมอาหารของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานจารุวรรณ กฤตย์ประชา; ภูษณิศา ไพโรจน์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2558ความต้องการข้อมูลก่อนจำหน่ายของผู้ป่วยและการสนับสนุนข้อมูลก่อนจำหน่ายของพยาบาลเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจารุวรรณ กฤตย์ประชา; อุไรวรรณ ขวัญคง; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2552ผลของโปรแกรมส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำกิจกรรมที่บ้านในผู้ป่วยหลอดเลือกหัวใจโคโรนารีจารุวรรณ กฤตย์ประชา; กนกอร แก้วช่วย; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์