Browsing by Author จารึก สระอิส

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2023การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ในจังหวัดชายแดนใต้โอภาส เกาไศยาภรณ์; จารึก สระอิส; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2548ความต้องการการรับบริการด้านการออกกำลังกายของผู้เรียน ในสถาบันสังกัดการอาชีวศึกษา ในจังหวัดปัตตานีประชา ฤาชุตกุล; จารึก สระอิส; พลศึกษา
2553ความพึงพอใจและปัญหาของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน : กรณีศึกษารายวิชา 281-440 การฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายอนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์; จารึก สระอิส; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2550เข้าใจความหลากหลายในวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมนันทนาการโครงการพหุวัฒนธรรมศึกษา; ธีระยุทธ รัชชะ; จารึก สระอิส; ถาวรินทร รักษ์บำรุง; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand