Browsing by Author จันทน์ผา ตันธนา

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การใช้ดีเอ็นเอไพรเมอร์แบบจำเพาะสำหรับแยกชนิดของกุ้งแชบ๊วย Penaeus merguiensis และ Penaeus indicusจันทน์ผา ตันธนา; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
2557ความคงสภาพของสไปโรโนแลกโตนในตำรับยาน้ำสำหรับรับประทานที่เตรียมจากยาเม็ดในน้ำกระสายยาที่มีและไม่มีไฮดรอกซีโพรพิล-เบตา-ไซไคลเดกซทรินจุติมา บุญเลี้ยง; จันทน์ผา ตันธนา; สุปรีดี สังฆรักษ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2549ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิลธนภร อำนวยกิจ; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; สุภิญญา ติ๋วตระกูล; จันทน์ผา ตันธนา; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; กมลทิพย์ วิวัฒนาวงศา; เฉลิมเกียรติ สงคราม; ภูธร แคนยุกต์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชันเข้มข้นจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; เฉลิมเกียรติ สงคราม; ธนภร อำนวยกิจ; ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม; นิวรรณ อินทรักษา; จันทน์ผา ตันธนา; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม