Browsing by Author จรวย เพ็ชรหนองชุม

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การวิจัยและพัฒนาปลูกสะตอเป็นพืชร่วมในระบบวนเกษตรอิบรอเฮม ยีดำ; จรวย เพ็ชรหนองชุม; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2551การวิจัยและพัฒนายกระดับการผลิตสะตอเพื่อการค้าอิบรอเฮม ยีดำ; จรวย เพ็ชรหนองชุม; วิจิตต์ วรรณชิต; ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; สุคนธ์ วงศ์ชนะ; ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล; อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์; จรัสศรี นวลศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการให้น้ำต้นยางพาราเพื่อการกรีดยางในช่วงหน้าแล้งสายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; จรวย เพ็ชรหนองชุม; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์