Browsing by Author จงพิศ ศิริรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทยจงพิศ ศิริรัตน์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2527ผู้บริหาร : การเลื่อนชั้นทางสังคม ทัศนคติต่อการทำงานและลักษณะความเป็นผู้นำสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; สุดา อิงคนินันท์; จงพิศ ศิริรัตน์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2526พฤติกรรมของคนงานและผู้บริหารธุรกิจในการรับข่าวสารจากสื่อมวลชนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตอำเภอเมืองสงขลาและหาดใหญ่อำพร วิริยโกศล; จงพิศ ศิริรัตน์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2547รูปแบบของการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; จงพิศ ศิริรัตน์; ยุพาวดี สมบูรณกุล; เสาวณี จุลิรัชนีกร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2542ลักษณะและความต้องการการฝึกอบรมของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในภาคใต้สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; จงพิศ ศิริรัตน์; ยุพาวดี สมบูรณกุล; เสาวณี จุลิรัชนีกร; สมชาติ จุลิรัชนีกร; จิราวรรณ สำอางศรี; ร่มโพธิ์ เรืองสงฆ์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2547ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยุพาวดี สมบูรณกุล; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; จงพิศ ศิริรัตน์; เสาวณี จุลิรัชนีกร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2524ศึกษาสภาวะการทำงานของแรงงาน ในอุตสาหกรรมขนาดย่อมเขตจังหวัดสงขลาอำพร เบ็ญจะมโน; จงพิศ ศิริรัตน์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2547สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)จงพิศ ศิริรัตน์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ยุพาวดี สมบูรณกุล; เสาวณี จุลิรัชนีกร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2525โครงการสงเคราะห์การปลูกยางทดแทน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแง่เจ้าของสวนยางขนาดย่อมสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; จงพิศ ศิริรัตน์; สมมาตร จุลิกพงศ์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2535โครงการสำรวจสถิตินักท่องเที่ยวภาคใต้ ปี 2534จงพิศ ศิริรัตน์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; สมมาตร จุลิกพงศ์; จงพิศ ศิริรัตน์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; สมมาตร จุลิกพงศ์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ