Browsing by Author ค้วน ขาวหนู

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดสตูลค้วน ขาวหนู; ณรงค์ ทองใบ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2537ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค้วน ขาวหนู; สมคิด ภักดี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2545คุณภาพชีวิตของแรงงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดปัตตานีค้วน ขาวหนู; โอภา สนิทมัจโร; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2535บทบาทการใช้การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท ในจังหวัดปัตตานีค้วน ขาวหนู; ฉลอง พูลสุทธิ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2531ประเมินผลกระทบพื้นที่ชนบทภาคใต้บรรเจิด อารีกูลชัย; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมพร เฟื่องจันทร์; อภินันท์ กำนัลรัตน์; พิชัย ธานีรณานนท์; มานพ จิตต์ภูษา; ค้วน ขาวหนู; สำนักวิจัยและพัฒนา
2544ปัจจัยด้านจิตลักษณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานีค้วน ขาวหนู; กาญจนา นพรัตน์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนค้วน ขาวหนู; ชุติมา ทิพย์โอสถ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทในจังหวัดปัตตานีค้วน ขาวหนู; ประยุทธ์ โขขัด; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในชนบทภาคใต้ ตามความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการค้วน ขาวหนู; อาทร แก้วบัวสังข์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2540ผลการอบรมประกอบนิทรรศการ การบำบัดน้ำเสียที่มีต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค้วน ขาวหนู; อัยเรศร์ สันตีระชัยวัฒนา; คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2541ผลของการเสริมธาตุเหล็กด้วยอาหารต่อค่าฮีมาโตคริต ในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโลหิตจางค้วน ขาวหนู; อัจฉรีย์ นิโรธ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2541พฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 2ค้วน ขาวหนู; วรรณา มณีโชติ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2541พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาล ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค้วน ขาวหนู; สุจิรภรณ์ ทองสั้น; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2539ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์และนอกสถานสงเคราะห์ ในจังหวัดยะลาค้วน ขาวหนู; มัลลี อุตตมางกูร; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2538สภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสงขลาค้วน ขาวหนู; นงนุช อาคาสุวรรณ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน