Browsing by Author คำนวณ กระจายโภชน์

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดในเขตภาคใต้ตอนล่างจังหวัดพัทลุงสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; สุภาค รัตนสุภา; ปรีดา หมวดจันทร์; คำนวณ กระจายโภชน์; ปัทมา พรหมสังคหะ; สัมพันธ์ เกตุชู; สุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง; วิชัย ใจภักดี
2553การศึกษาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจังหวัดพัทลุงสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; สุภาค รัตนสุภา; ปรีดา หมาดจันทร์; คำนวณ กระจายโภชน์; ปัทมา พรหมสังคหะ; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง; วิชัย ใจภักดี