Browsing by Author คณิตา นิจจรัลกุล

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงบูรณาการระหว่างการฝึกสอนในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณิตา นิจจรัลกุล; วสันต์ อติศัพท์; สุเทพ สันติวรานนท์; มะลิ ศรีชู; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2545การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสื่อการสอนประเภทเครื่องเสียงคณิตา นิจจรัลกุล; นฤพล ฤทธิ์คำรพ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนามาตรฐานแห่งชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับผลิตบัณฑิตทางการศึกษาวสันต์ อติศัพท์; ฐาปนีย์ ธรรมเมธา; คณิตา นิจจรัลกุล; วิชัย นภาพงศ์; สุมาลี ชัยเจริญ; พรเทพ เมืองแมน; สุวิมล เขี้ยวแก้ว; กรองกาญจน์ อรุณรัตน์; มนตรี ดวงจิโน; คณะศึกษาศาสตร์
2548การพัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัล: จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณิตา นิจจรัลกุล; ศุภวรรณ รัตนมุณี; บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2533การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาคณิตา นิจจรัลกุล; อำนาจ สุธาประดิษฐ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2548การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราชคณิตา นิจจรัลกุล; วิริยะ จินดาวงศ์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2551ความคาดหวังของอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนต่อห้องสมุดโรงเรียนโสตศึกษาคณิตา นิจจรัลกุล; กุลสตรี ปริญญา; บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2548บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลาคณิตา นิจจรัลกุล; เพ็ญพักตร นภากุล; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2537ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนครูตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทคณิตา นิจจรัลกุล; จรินทร์ แก้ววิจิตร; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ของผู้นำศาสนาอิสลามในชุมชนจังหวัดปัตตานีคณิตา นิจจรัลกุล; บอรอเฮง ดีเยาะ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คณิตา นิจจรัลกุล; สุเชาว์ อิ้ววังโส; การประถมศึกษา
2552ผลของการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Team-Based Learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีคณิตา นิจจรัลกุล; ซุลราณี แวยูโซะ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2554ผลของการเรียนรู้แบบ Tribe ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คณิตา นิจจรัลกุล; ฉัตรชนก แสงขาว; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2549ผลของการเรียนโดยบทเรียนแบบ HyperQuest ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คณิตา นิจจรัลกุล; พนัดดา เทพญา; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2555ผลของบทเรียนบนเว็บด้วยการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปริญญาตรีคณิตา นิจจรัลกุล; รอฮานี อีซอมูซอ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2543ผลของวิธีการนำเสนอเนื้อหาแบบอุปนัยและแบบนิรนัย ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6คณิตา นิจจรัลกุล; ธวัชชัย อดิเทพสถิต; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2536พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชนกับความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของหญิงอาชีพพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คณิตา นิจจรัลกุล; พงศา ศีลบุตร; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2550ระบบการบริหารงานวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค : กรณีศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จารียา อรรถอนุชิต; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; คณิตา นิจจรัลกุล; เปรมินทร์ คาระวี; อับดุลรอชีด เจะมะ; ชิดชนก เชิงเชาว์; มานพ จิตต์ภูษา; ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์; ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์; จรัส ชูชื่น; กาญจนา พูนศิลป์; คณะรัฐศาสตร์; คณะศึกษาศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ; วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; คณะวิทยาการสื่อสาร
2547รูปแบบการสนทนาโดยใช้ห้องสนทนาของบทเรียนบนเว็บ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีคณิตา นิจจรัลกุล; ดลพรรณ ภู่เจริญยศ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2539อิทธิพลของความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามและปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม ที่มีต่อการติดยาเสพติดคณิตา นิจจรัลกุล; จิรนันท์ หมวดทิพย์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน