Browsing by Author คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้านจิตสังคม ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมยุพา อ๋องโภคัย; ศรีวรรณ ช่วยนุกูล; สิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์; กิตติกร นิลมานัต; วราภรณ์ คงสุวรรณ; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2544การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดขนิษฐา นาคะ; โขมพักตร์ มณีวัต; แน่งน้อย ม่วงแก้วงาม; อรพินธ์ นฤบาล; สายพิณ ปานบำรุง; ประณีต ส่งวัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2542การศึกษาต้นทุนการให้บริการในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2543ผลกระทบของการทำงานสัมผัสฝุ่นผ้าต่อความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในพนักงานแผนกเย็บผ้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์พิชญา ตันติเศรณี; ภาสุรี แสงศุภวานิช; กรีฑา ธรรมคำภีร์; อมรรัตน์ มุสิกสาร; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2548ผลการใช้ท่า PSU cat และดนตรีต่อความก้าวหน้าของการคลอดและการลดปวดเรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์; ศศิธร พุมดวง; สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ; วัชรี จงไพบูลย์พัฒนะ; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์