Browsing by Author คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านสุขภาพ ภาคใต้สุวิช ธรรมปาโล; วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์; คณะแพทยศาสตร์ หน่วยระบาดวิทยา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2538การตายจากอุบัติเหตุบนถนนในจังหวัดสงขลาเกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; สุภา เทียมทอง; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2548การทดสอบความเที่ยงตรงและการดัดแปลงเครื่องมือวัดความเครียดจากงานของ Karasek ให้เหมาะสมกับคนไทยพิชญา ตันติเศรณี; นวลตา อาภาคัพภะกุล; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2551การประเมินความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและสารเคมีก่ออันตรายของพนักงานรมควันยางแผ่นในสหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; วิทชย เพชรเลียบ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2524การประเมินมลภาวะชายฝั่งเก้าเส้ง สงขลาณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2557การประเมินระดับเสียงและมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงงานโม่หินฐิติวร ชูสง; รัตนาภรณ์ เพ็ชรประพันธ์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2522การรุกตัวของน้ำเค็มในทะเลสาบสงขลาตอนใน พฤษภาคม 2521- เมษายน 2522ณรงค์ ณ เชียงใหม่; กรรณิกา วิทย์สุภากร; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552การลดอาการโรคอุโมงค์ข้อมือด้วยมีดกรีดยางทางการยศาสตร์สิทธิโชค อนันตเสรี; นิภาพร กรรณสูตร; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552การศึกษาความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจและจุลชีพในอากาศที่พบในฟาร์มเลี้ยงสุกร จังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; ณาตยา แก้วพยศ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2023การศึกษาความชุกของความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อและการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยแรงกายของพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ชนนท์ กองกมล; รุจจิรัตน์ พงศ์ภัทรโภคิน; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2533การศึกษาสภาวะสิ่งแวดล้อมอาคารที่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ เพื่อวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันอัคคีภัยณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2533การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษขณะทำงานของช่างเชื่อมโลหะ ช่างทาสี/พ่นสี และพนักงานบริการในไนท์คลับในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวิชาญ เกี่ยวการค้า; พิชญา ตันติเศรณี; บรรจง วิทยวีรศักดิ์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2530การสำรวจคุณภาพน้ำ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เรื่องการวางแผนพัฒนาและจัดการคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา(คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา)ณรงค์ ณ เชียงใหม่; วุฒิพร พรหมขุนทอง; กิจการ ศุภมาตย์; สุพัตรา ปานรงค์; จุฑาทิพย์ ไพศาลฉันทะศิริ; อรุณโชติ คงพล; สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2522การส่งเสริมการผลิตแก๊สจากมูลสัตว์ในชนบท อำเภอหาดใหญ่และอำเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา 2521-2522ณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2524การส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพในชนบทณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2560การออกแบบอุปกรณ์ต้นแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่เพื่อลดปริมาณยาดมสลบในห้องผ่าตัดฐิติวร ชูสง; นงลักษณ์ พิพิธสุนทรศานต์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552ความชุกและภาระโรคการสูญเสียการได้ยินในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; สมบูรณ์ คชาภรณ์วงศกร; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552ความตระหนักและความพร้อมต่อโครงการอนุรักษ์การได้ยินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีแผนกช่างอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; อาทิตยา จิตจำนงค์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2561ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นกะและปัจจัยอื่นๆ กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2สุภมัย สุนทรพันธ์; อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการทำงานกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยในจังหวัดนราธิวาสกานดา จันทร์แย้ม; สหพร กูลณรงค์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน