Browsing by Author คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
1992A study of knowledge, attitudes and practice on reproductive health in adolescents of the university students in Songkla province, Southern, ThailandVerapol Chandeying; Juthawan Sangchuang; Somchai Tungphaisal; Sonthit Sutthijumroon; Piyarat Sinpisut; Oermporn Krisanapan; Daungporn Kanjanatid; Chompunut Wongwantanee; Kallaya Chaimanee; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา; Faculty of Medicine Department of Obstretics and Gynecology
2549การประเมินการดูแลภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล; กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี; สาธนา ทัดศรี; ธีรเดช อัมพวา; ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์; ศรวัสย์ ศิลาลาย; สุนิษฐา สงวนเชื้อ; ทัศพงศ์ พรหมวิจิตร; สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ; คณะแพทยศาสตร์ หน่วยระบาดวิทยา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2549การประเมินอุบัติการณ์และคุณภาพการให้รหัสโรคของภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล; สาธนา ทัศศรี; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2552การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ด้วยโยคะเยาวเรศ สมทรัพย์; โสเพ็ญ ชูนวล; ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์; ฝนทอง องค์พลานุพัฒน์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2537ปัจจัยที่มีผลตอบสนองต่อรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกชนิด squamous cellสายบัว ชี้เจริญ; กอบแก้ว สุวรรณ์; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2548ผลการใช้ท่า PSU cat และดนตรีต่อความก้าวหน้าของการคลอดและการลดปวดเรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์; ศศิธร พุมดวง; สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ; วัชรี จงไพบูลย์พัฒนะ; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2552รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่ภูธร แคนยุกต์; อดิศร รัตนพันธ์; สายบัว ชี้เจริญ; วิรัช วุฒิภูมิ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2550โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; ภัทร อัยรักษ์; มณี วิทยานนท์; อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ; หเทิญ ถิ่นธารา; สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; พีระพงศ์ ทีฆสกุล; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; ชาคริต ทองอุไร; สุพัตรา เดวิสัน; จรัญ บุญกาญจน์; อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์; อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; รัชดา มงคลสินธุ์; จรัสศรี สุวลักษณ์; นิรันดร์ สุมาลี; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน; สำนักวิจัยและพัฒนา