Browsing by Author คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Utility of an education video on epinephrine prefilled syringe usage for anaphylaxis : A Randomized control trialPondtip Jongvilaikasem; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2550การตรวจวินิจฉัยการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งเกี่ยวข้องกับโรค progressive familial intrahepatic cholestasis (PFIC) ในทารกที่เป็นดีซ่านแบบ cholestasisเสกสิต โอสถากุล; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์; Faculty of Medicine (Department of Surgery); คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
2560การติดเชื้อในเลือดและหรือเยื่อหุ้มสมองจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ดื้อยาหลายชนิดในหออภิบาลทารกแรกเกิด : การศึกษาที่มีกลุ่มควบคุมณัฐชนา เปรมปราชญ์; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2016การประเมินระดับความรู้สึกด้วย COMFORT-B scale : เปลี่ยนแปลงง่ายและขึ้นกับประสบการณ์ผู้ประเมินรุจิรา บุญฑริกพรพันธุ์; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2559การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการแยกแยะเสียงวรรณยุกต์เพื่อใช้เป็นปัจจัยทำนายความผิดปกติในการเรียนรู้ด้านการอ่านในเด็กไทยก่อนวัยเรืยนตวงพร ไกรว่อง; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2550การศึกษาความชุกของโรคภูมิแพ้ของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่พงษ์ศักดิ์ ตันติฉันทการุญ; Faculty of Nursing (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2551การศึกษาน้ำยางพาราในระดับโมเลกุลสำหรับไบโอเทคศักยภาพสูงเกษม อัศวตรีรัตนกุล; นพแก้ว เจริญทิพากร; ภัทธาวุธ จิวตระกูล; อธิพล พัฒยะ; เครือวัลย์ ยุนรัมย์; กมลวรรณ กนกวิรุฬห์; เกศจี เม่งอำพัน; วรรณภา ศรีธัญรัตน์; รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล; เครือวัลย์ พลจันทร; รวี เถียรไพศาล; ภาสุรี แสงศุภวานิช; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; อธิยา รัตนพิทยาภรณ์; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2539การศึกษาหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A, B และ Respiratory syncytial virus ในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันพรพิมล พฤกษ์ประเสริฐ; จินตนา ประดุจกาญจนา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2560การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษในด้านความเข้าใจและความจำในนักศึกษาแพทย์ชมพูนุท ลิ่มรัชชพงศ์; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2556การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ 70% แอลกอฮอล์และ 2% คลอเฮกซิดีน สำหรับการดูแลสะดือในทารกเกิดก่อนกำหนดฟ้าใส ประเสริฐสรรพ์; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2549การสำรวจความเหมาะสมในการใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กอุจจาระร่วงฉับพลันในโรงพยาบาลภาคใต้อรรถสิทธิ์ แดงมณี; อนุชิต ชูเวทย์; จุรี แก้วปรางค์; เสกสิต โอสถากุล; ศิริ ขอประเสริฐ; สมหมาย อัศวสุดสาคร; เบญจวรรณ ปัจจักขะภัติ; นครินทร์ ฉินตระกูลประดับ; ธัญลักษณ์ วั่นเลี่ยง; วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์; ปราโมทย์ อาภรณ์ทิพย์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2560การเปลี่ยนแปลงอัตราการตายทารกเกิดก่อนกำหนดมากมากในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประสบการณ์ 15 ปีบุศวรรณ ถิระผลิกะ; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2523การให้อาหารทารกในกลุ่มประชากรภาคใต้ลัดดา เหมาะสุวรรณ; พันธ์ทิพย์ สงวนเชื้อ; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2550ความชุกของปัญหาการนอนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลารัชฎาวัล ตันติธรรมภูษิต; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2550ความชุกของภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตในผู้ป่วยเด็กโรคหืดอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ได้รับยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูดอรุณวรรณ เริงวิทย์; Faculty of Nursing (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2550ความชุกของโรคซนสมาธิสั้นในนักเรียนประถมของโรงเรียนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอีโอซิโนฟิลในเลือดของผู้ป่วยเด็กโรคหลอดลมฝอยอักเสบกับอาการหายใจหวีดซ้ำรุ่งโรจน์ เบญจรัตนภาคี; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2556ความแม่นยำในการประเมินระยะเข้าสู่วัยสาวด้วยตนเองในเด็กนักเรียนหญิงไทยณัฐพร ทัศนกิจพาณิชย์; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2550ค่าออสโมลาลิตี้ของสารในกระเพาะอาหารในทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมากที่ได้รับน้ำนมบีบมารดาผสมสารต่าง ๆอนุชา ธาตรีมนตรีชัย; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2545ประสบการณ์การดูแลตนเองของเด็กนักเรียนโรคหัวใจเรื้อรังอุทัยวรรณ พุทธรัตน์; กุลฑัต หงส์ชยางกูร; ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์