Browsing by Author คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ

Showing results 1 to 20 of 43  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Benefit-Risk Assessment of Medication : A Case Study of HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)Surachat Ngorsuraches; Tanatape Wanishayakorn; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2015Study on anti-HIV-1 integrase activity of Albizia procera (Roxb.) Benth barkSupinya Tewtrakul; Pattarapan Panthong; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2015Willingness-to-Pay per Quality-Adjusted Life Year in Thais : Discrete Choice Experiment StudyWillingness-to-Pay per Quality-Adjusted Life Year in Thais : Discrete Choice Experiment StudySurachat Ngorsuraches; Khachapon Nimdet; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2558กระบวนการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น : มุมมองเชิงคุณภาพสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; กฤษฎา วิทยารัฐ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559การค้นหาหุ้นสามัญที่ตลาดตั้งราคาไม่เหมาะสมด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ชวลิน อินทร์ทอง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2560การจำลองผลกระทบทางการเงินจากการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายา : กรณีบริการผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบหลักของประเทศไทย ในโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชแห่งหนึ่งกุลจิรา อุดมอักษร; ชฎีนาฏ ใหม่วัด; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2560การจำลองผลกระทบทางการเงินหากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายค่ายาสำหรับผู้ป่วยนอกของ 3 ระบบประกันสุขภาพหลัก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งกุลจิรา อุดมอักษร; เพ็ญสมร อินทรภักดิ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2018การทดสอบความถูกต้องของแบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพสำหรับชาวไทยชนิดรายการคำที่มีคำถามทดสอบความเข้าใจในผู้ป่วยชาวมุสลิมสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; นูรไอนา ดารามาลย์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2556การทดสอบคุณสมบัติการวัดของแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ ฉบับภาษาไทยสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; จุฑามาส วสุพงศ์อัยยะ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2022การทดสอบแบบวัดความร่วมมือในการใช้ยาสำหรับคนไทยในผู้ป่วยจิตเภทสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; รษิกา อัครกรณ์กุล; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2553การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีนของคลังวัคซีนระดับอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรกมล รุกขพันธ์; กนิษฐกานต์ สามสุวรรณ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2541การประเมินผลการพัฒาร้านขายยาเพื่อชุมชนในสถานการณ์เอดส์ภาคใต้ : กรณีเปรียบเทียบระหว่างร้านขายยาที่ผ่านการพัฒนาจาก Path กับร้านขายยาที่ไม่ผ่านการพฒนาจาก Pathเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร; วีรพัฒน์ เงาธรรมทรรศน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2552การพัฒนารูปแบบระบบการให้บริการข้อมูลยาสำหรับโรงพยาบาลศูนย์โดยใช้เทคนิคเดลฟายศิริพา อุดมอักษร; อรชา กำเนิด; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2561การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความแตกฉานด้านสุขภาพของชาวไทยที่อิงวิธีการของแบบวัด Newest Vital Singสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ปรินา ณ พัทลุง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2018การพัฒนาแบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพสำหรับชาวไทยชนิดรายการคำที่มีคำถามทดสอบความเข้าใจ (THLA-W+) การทดสอบชุมชนสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ฮุซนา หะยีบือราเฮ็ง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2548การพัฒนาและทดสอบความตรงของแบบวัดที่ใช้ประเมินความไว้วางใจของผู้ป่วยต่อเภสัชชุมชนสุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์; เจริญ ตรีศักดิ์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2566การวิเคราะห์ต้นทุนรายกิจกรรมในการบำบัดรักษาผู้ติดเมทแอมเฟตามีน : กรณีศึกษาแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาธนเทพ วณิชยากร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2023การศึกษางานของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งกุลจิรา อุดมอักษร; เอวิกา บุญลิมปนะ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2562การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลเกาะลันตาด้วยวิธีวิเคราะห์ ต้นทุนแบบอิงกิจกรรมกุลจิรา อุดมอักษร; วันชัย อินทอง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2551การศึกษาทัศนคติและการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กเล็กของร้านยาวรนุช แสงเจริญ; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ