Browsing by Author คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)

Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การประกันคุณภาพระบบกระจายยาสำหรับผู้ป่วยในแบบขนาดการใช้ 1 วันประมนัส ตุ้มทอง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2545การประเมินปัญหาการไม่ใช้ยาตามสั่ง การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เข้ารักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมในโรงพยาบาลสงขลาจารุวี กาญจนคีรีธำรง; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2547การป้องกันการเกิดพิษจากยาดิจ๊อกซิน โดยวิธีทางเภสัชจลนศาสตร์จิราภรณ์ ราโอบ; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2547การพัฒนาและการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการให้คำปรึกษาในผู้ป่วยเบาหวานทิตตาภา พรหมเพ็ชร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2549การวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อการติดตั้งซอฟร์แวร์งานให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2546การศึกษาระดับสังกะสีในเลือดและอาการแสดงทางคลินิกของการขาดสังกะสีในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จารุวัลย์ พรมคง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก); คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2547การเปรียบเทียบระบบการกระจายยาแบบหนึ่งหน่วยขนาดใช้กับระบบการกระจายยาแบบดั้งเดิมของโรงพยาบาลปัตตานีฟารีดะห์ มูหาหมัด; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2548ความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาเปรียบเทียบระหว่างระบบการกระจายยาแบบหนึ่งหน่วยการใช้และแบบหนึ่งวันการใช้ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีศศิธร ลีลาสิริวิลาศ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2547ประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดในผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปสุชาดา แซ่ลิ่ม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2546ปัญหาการบริหารยาทางสายให้อาหารชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะและการแก้ปัญหาของเภสัชกรอำไพพิศ นารถพจนานนท์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2547ผลการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหัวใจวายที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกโสมรัสมิ์ เกิดทิพย์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2547ผลการให้บริการของคลินิกเติมยาสำหรับโรคเบาหวาน โดยเภสัชกรในโรงพยาบาลตรังกาญจนา สินไชย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2548ผลของการใช้เกณฑ์การเปลี่ยนยาต้านแบคทีเรียจากชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำเป็นชนิดรับประทานในผู้ป่วยโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่โรงพยาบาลกระบี่สมฤดี ริมดุสิต; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2546ผลของการให้การบริการคลินิกรับยาต่อเนื่องโดยเภสัชกรต่อคุณภาพการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงบุษกร หนูขำ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2549ผลของการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันและมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ณ โรงพยาบาลพัทลุงมณฑาทิพย์ รุ่งศิลป์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2546ผลของการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในศูนย์สุขภาพชุมชนโพยม วงศ์ภูวรักษ์; ณัฐพร ณ นคร; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2548ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาโดยเภสัชกร ในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่โรงพยาบาลสงขลานคนินทร์รุ่งฟ้า สราญเศรษฐ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2548ผลของการให้บริการจ่ายยาต่อเนื่องรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรในศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเทพามณฑา อินอุทัย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2548ผลของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่บ้านแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานวิลาวัณย์ จรุงเกียรติขจร; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2547อัตราส่วนของ Cpeak/MIC จากการให้ยาอะมิโนกลัยโคไซด์แบบวันละครั้งในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเกียรติศักดิ์ ณัฐธนพงศ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)