Browsing by Author คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

Showing results 1 to 20 of 48  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการลดพฤติกรรมเสพเกมของวัยรุ่นส่วนไพโรจน์, สุใจ; หมื่นสุรินทร์, ศุภลักษณ์; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2555การปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อริยา, คูหา; ไชยสิทธิ์, กิจค้า; นิพนธ์, ภู่พลับ; ภิญญดา, อธิรัตนชัย; นารีมาน, ฮะซานี; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2558การปรึกษากลุ่มบูรณาการเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจและกระบวนการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา :กรณีศึกษาโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานีดวงมณี, จงรักษ; รอฮานี, เจ๊ะอุเซ็ง; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2561การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยบ้านเกาะบูโหลนดอนจุฑารัตน์ สถิรปัญญา; ฐิติวร ชูสง; วัฒนะ พรหมเพชร; รอฮานี เจ๊ะอุเซ็ง; แวฮานิเมาะ สุหลง; Faculty of Medicine (Family Medicine and Preventive Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2558การพัฒนาโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วัชรินทร์, หนูสมตน; จุฑามาศ, เสถียรพันธ์; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2554การศึกษาบุคลิกภาพและเชาว์อารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอัจฉรา, ธรรมาภรณ์; โรสไฮดา, ปาทาน; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2561การสร้างเสริมสมดุลชีวิตของวัยรุ่นไทยในภาคใต้กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; พิมพ์พนิต ภาศรี; บุญโรม สุวรรณพาหู; McSherry, Wilfred; โสเพ็ญ ชูนวล; สรณ สุวรรณเรืองศรี; จิตรานันท์ กุลทนันท์; Faculty of Nursing; คณะพยาบาลศาสตร์; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2554ความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดวงมณี, จงรักษ์; สมเกียรติ, หนูแก้ว; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2554จิตสาธารณะและรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีอริยา, คูหา; สุวิมล, นราองอาจ; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2563ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกการคิดเชิงอนาคตความยืดมั่นผูกพันในวิชาชีพและการประยุกต์จิตวิทยาเพื่อชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวอริยา คูหา; Vongsengdeuane Pasasouk; สรินฎา ปุติ; ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2560ประสบการณ์การเยี่ยวยาและผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการเยียวยาภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิมประณีต ส่งวัฒนา; กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; วัฒนะ พรหมเพชร; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; สุจิรา วิชัยดิษฐ; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2022ปัจจัยด้านจิตวิทยาเชิงบวกการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงาน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พวงสร้อย วรกุล; อัมรัน สาแหละ; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2022ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้พวงสร้อย วรกุล; บุญโรม สุวรรณพาหุ; นุชนาถ อูมูดี; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2543ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาวะรอพินิจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีอริยา, คูหา; บัญญัติ, ยงย่วน; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สุใจ ส่วนไพโรจน์; อีซอ, รอหานา; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2562ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุญโรม สุวรรณพาหุ; นิกามีลา นิกะจิ; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2560ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คูหา, อริยา; สร้อยแก้ว, พิริยา; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อริยา, คูหา; ไอริสา, พรหมจรรย์; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2560ผลการปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานและการสอนเสริมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจงรักษ์, ดวงมณี; แซ่เจน, พิกุล; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2023ผลการฝึกเทคนิคจิตวิทยาการกีฬาเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนสุใจ ส่วนไพโรจน์; ลุกมาน เฮาะมะ; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว