Browsing by Author คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา

Showing results 1 to 20 of 112  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Attitudes of Grades Ten and Twelve Students towards Science in Bhutan.Chidchanok, Churngchow; Sangay, Zangmo; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2553การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียน 2 ระบบ: กรณีศึกษาโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาณัฐวิทย์, พจนตันติ; อามีนา, ดอฆอมูเซ๊ะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2555การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กรณีศึกษาโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จังหวัดปัตตานีณัฐวิทย์, พจนตันติ; ซานูรี, เมาะบูลา; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2557การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการทอผ้าเกาะยอ จ.สงขลา และการทอผ้านาหมื่นศรี จ.ตรังศักรินทร์, ชนประชา; นริศรา, วัฒนสิน; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2ฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; สุนทร, ศรีสมปอง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554การปฏิบัติตามบทบาทของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2ชวลิต, เกิดทิพย์; สุดธิดา, เรืองยังมี; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2546การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงบูรณาการระหว่างการฝึกสอนในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณิตา นิจจรัลกุล; วสันต์ อติศัพท์; สุเทพ สันติวรานนท์; มะลิ ศรีชู; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2557การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีศักรินทร์, ชนประชา; อุไรวรรณ, ทองเหม; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2550การพัฒนากิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 : กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ตำบลกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานีเยาวนิจ กิตติธรกุล; นริศา ถิ่นหัวเตย; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2557การพัฒนาทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประชา, ฤาชุตกุล; สิริชัย, พลับช่วย; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษากองทุนช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ชุมชนเมาะสือแม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสสุชาดา, ฐิติระวีวงศ์; ยูสนานี, สาเล็ง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2550การพัฒนาหลักสูตรเรื่องสมุนไพรสำหรับศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์สมุนไพร ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; หัทยา คุณโณ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2560การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานีชนประชา, ศักรินทร์; แก้วนวล, ฟิกรี; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2537การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดสตูลค้วน ขาวหนู; ณรงค์ ทองใบ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีวิรินธร, อักษรนิตย์; สมพร, จันทา; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554การมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีสนั่น, เพ็งเหมือน; จิตติพร, จันทรัตน์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1อนันต์, สาโร; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554การวิเคราะห์รูปแบบที่ควรจะเป็นของงานอาสาสมัครโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิรินธร, อักษรนิตย์; มูฮัมมัดรุสดี, นาคอ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2555การศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งนำมาสู่การประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้วุฒิ, วัฒนสิน; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2557การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอลิสรา, ชมชื่น; มุสลีฮะฮ์, สุหลง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา