Browsing by Author คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อภิชาติ มหากันธา; เรชา ชูสุวรรณ; ชวลิต เกิดทิพย์; จำเริญ จิตรหลัง; คิม, คิวซิค; นาวาลย์ ปานากาเซ็ง; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา
2549บทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อ้อมใจ วงษ์มณฑา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา;
2548ประสิทธิผลการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมเกียรติ พ่วงรอด; ศักดิ์จิต มาศจิตต์; เสริมศักดิ์ นิลวิลัย; เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา
2548พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2547-2548 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; รอซียะ มะมิง; ปราณีต ศิริพงค์; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา