Browsing by Author คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)

Showing results 1 to 20 of 94  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การทดลองใช้อุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองพัฒนาชุมชนหมู่บ้านพรุใหญ่ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่สมพล สรรเพชรรัตน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2538การปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุงสุรศักดิ์ เศรษฐสุข; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2541การปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สมบูรณ์ นุ้ยช่วย; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2536การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดกระบี่วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; นพพงศ์ เหมทานนท์; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2528การปฏิบัติงานพัฒนาชนบทของเจ้าหน้าที่สี่กระทรวงหลัก จังหวัดปัตตานีกำพล ทองอยู่; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2534การประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท จังหวัดปัตตานีสุรัตน์ บุญฤทธิ์; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2541การประเมินโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยเน้นการสอนจริยธรรมศาสนาอิสลาม : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ดารุลอีมาน ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาเฉลิม มากจงดี; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2547การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชางานประดิษฐ์เรื่องการจักสานโคมไฟจากหวาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนราธิวาสฉัตรสิรินทร์ ทองแท่ง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2533การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการสันตินิมิตในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนงค์ ไพโรจน์; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2537การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดปัตตานีวิวัฒน์ ภู่คนองศรี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2547การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ในจังหวัดปัตตานีปิยะฉัตร พึ่งเกียรติรัศมี; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2534การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของประชาชนในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาแนว โสตถิพันธุ์; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2541การมีส่วนร่วมในกิจกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดยะลาปรารมณ์ ยานะวิมุติ; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2534การศึกษาการปฏิบัติงานของครูในคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบลในจังหวัดพัทลุงสกล กาฬสุวรรณ; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2534การศึกษาการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเขตชนบทและเขตเมืองในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีสุดินทร์ ปีแนบาโง; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2534การศึกษาความจำเป็นในการจัดบริการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนชนบท ในจังหวัดปัตตานีวรรณกร พวงจิตร; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2533การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการและนอกโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราชเสรี สุวรรณประเสริฐ; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2535การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ในจังหวัดปัตตานีเจริญ บุณยาดิศัย; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2544การใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับให้แรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคและลดภาวะเสี่ยงต่อไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนิธยาภรณ์ สุทธินุ่น; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2534การใช้เวลาและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็กในจังหวัดสงขลาอภินันท์ วัฒนรัตน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)