Browsing by Author คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ชุดกิจกรรมพื้นฐานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดปัตตานีมริสา ไกรนรา; คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
2541การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการสอนตามคู่มือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มโนช โปนุ้ย; คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
2544การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างการสอนโดยใช้การเรียยนแบบร่วมมือกับการสอนตามคู่มือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ; คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
2541การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการสอนตามคู่มือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นิยม ศรียะพันธุ์; คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
2543การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ กับการสอนตามคู่มือครู ของ สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วีระยุทธ คุณารักษ์; คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
2544ผลการสอนซ่อมเสริมวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดวงแข เพชรเรือนทอง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
2541ผลการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกับการสอนตามคู่มือครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาณิตย์ คดีพิศาล; คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
2546ผลของการใช้แบบฝึกกิจกรรมต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผดุงยศ ดวงมาลา; ทวีศักดิ์ แก้วทอน; คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
2546ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ศิริพร สุวรรณการณ์; คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)