Browsing by Author คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)

Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การประกันคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดปัตตานีวิรุฬห์ แสงงาม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2546การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราชฉวีวรรณ แซ่ซี่; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2545การพัฒนาแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบธมลวรรณ ยะเดหวา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2544การพัฒนาแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณ โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปิยวดี คงช่วย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2546การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วันเพ็ญ รัตนพันธ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2543การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชัน โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สุภาพร ละอองวิจิตร; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2549การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนสอนสาสนาอิสลามวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; มะยูตี ดือรามะ; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2543การพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอัญชลี นพภาภาคย์; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2544การพัฒนาแบบสอบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5บรรหาญ จิตหวัง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2544การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตการศึกษา 3จิตรา โภชนกิจ; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2540การศึกษาความเที่ยง ความตรงของแบบทดสอบ และความสัมพันธ์ของคะแนนสอบระหว่างการให้คะแนนตามทฤษฎีการทดสอบดั้งเดิมกับการให้คะแนนตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบนภดล ยิ่งยงสกุล; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2544การศึกษาแบบแผนการตอบข้อสอบโดยใช้ดัชนีบ่งชี้ของซาโต้ของแบบทดสอบที่มีการเรียงลำดับข้อสอบต่างกันกนกวรรณ มากเอียด; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2546การสร้างเกณฑ์ประเมินงานส่งเสริมวิชาการในสถาบันราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ชิดชนก เชิงเชาว์; บาลินท์ ท้ามติ้น; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2546การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดปัตตานีขจรพงษ์ หนูทอง; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2544การสร้างแบบวัดจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีซาฮาบีย๊ะห์ โต๊ะอาลิม; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2545การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติสำหรับโปรแกรมประมวลคำไมโครซอฟท์เวิร์ดบุญประกอบ จายค่าย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2543การเปรียบเทียบความเชื่อมั่นของมาตราวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ แบบออสกูด ที่มีรูปแบบคำตอบและจำนวนช่วงต่างกันรุจิรา วงศ์เวสารัช; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2543การเปรียบเทียบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงรวมของแบบวัดบุคลิคภาพ ด้านความภาคภูมิใจในตนเองที่มีรูปแบบต่างกันปริพันธุ์ อภิวัฒน์การุญ; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2545การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบความถนัดด้านเหตุผลที่ใช้วิธีการตอบและการตรวจให้คะแนนต่างกันธีรพัฒน์ ง๊ะสมัน; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2545การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบเลือกตอบที่มีรูปแบบตัวเลือกต่างกันโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบสุพิศ สงคง; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)