Browsing by Author คณะศึกษาศาสตร์

Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การจัดทำฐานข้อมูลและข้อเสนอยุทธศาสตร์เบื้องต้นในการพัฒนากลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีและกลุ่มกปิเยาะห์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ดลมนรรจน์ บากา; กรวิภา ขวัญเพ็ชร; เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ; จุรีรัตน์ บัวแก้ว; พันธ์ ทองชุมนุม; สุธี เทพสุริวงค์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; คณะศึกษาศาสตร์; วิทยาลัยอิสลามศึกษา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2551การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; เรชา ชูสุวรรณ; อ้อมใจ วงษ์มณฑา; คณะศึกษาศาสตร์; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2548การพัฒนามาตรฐานแห่งชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับผลิตบัณฑิตทางการศึกษาวสันต์ อติศัพท์; ฐาปนีย์ ธรรมเมธา; คณิตา นิจจรัลกุล; วิชัย นภาพงศ์; สุมาลี ชัยเจริญ; พรเทพ เมืองแมน; สุวิมล เขี้ยวแก้ว; กรองกาญจน์ อรุณรัตน์; มนตรี ดวงจิโน; คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดปัตตานีสนั่น เพ็งเหมือน; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; มารุต ดำชะอม; ปราณี ทองคำ; คณะศึกษาศาสตร์
2549การพัฒนาแบบจำลองหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาหรรษา นิลวิเชียร; อัจฉรา ธรรมาภรณ์; วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; คณะศึกษาศาสตร์
2549การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิชัย นภาพงศ์; วสันต์ อติศัพท์; พรเทพ เมืองแมน; จิระพันธ์ เดมะ; มนตรี ดวงจิโน; คณะศึกษาศาสตร์
2549การศึกษาการแสดงออกทางศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี ของนักเรียนอายุ 7-9 ปี ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปัตตานีชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์; คณะศึกษาศาสตร์
2548ความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามตามคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรีเครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ; นพปฏล วิเศษสุวรรณภูมิ; สุเทพ สันติวรานนท์; คณะศึกษาศาสตร์
2549ความยืดหยุ่นและทนทานของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเพ็ญประภา ปริญญาพล; คณะศึกษาศาสตร์
2548ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสมองเบื้องต้นด้านมิติสัมพันธ์ด้านเหตุผลเชิงนามธรรมกับความถนัดทางศิลปะของนักเรียนระดับมัธธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปัตตานีสน วัฒนสิน; คณะศึกษาศาสตร์
2545ประสิทธิภาพด้านความตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชมนา จักรอารี; พันธ์ ทองชุมนุม; ไกรรัตน์ นิลฉิม; คณะศึกษาศาสตร์
2549ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (ต่อเนื่อง)รอซียะ มะมิง; อัมพวัน สองสมุทร; อัจฉรา สัปปพันธ์; มานะ รักษ์วงศ์; บุญประกอบ สุวรรณมาลา; ปราณีต ศิริพงค์; คณะศึกษาศาสตร์
2547ปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มะลิ ศรีชู; ธีรยุทธ รัชชะ; คณะศึกษาศาสตร์
2549ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบไทเก๊กที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและการทำงานร่วมกันระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีฤทธี เทพไทอำนวย; ถาวรินทร รักษ์บำรุง; คณะศึกษาศาสตร์
2550ระบบการบริหารงานวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค : กรณีศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จารียา อรรถอนุชิต; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; คณิตา นิจจรัลกุล; เปรมินทร์ คาระวี; อับดุลรอชีด เจะมะ; ชิดชนก เชิงเชาว์; มานพ จิตต์ภูษา; ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์; ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์; จรัส ชูชื่น; กาญจนา พูนศิลป์; คณะรัฐศาสตร์; คณะศึกษาศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ; วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; คณะวิทยาการสื่อสาร
2547ลวดลายตกแต่งหน้าอาคารชิโน-ปอร์ตุเกสในจังหวัดภูเก็ตปัญญา เทพสิงห์; วุฒิ วัฒนสิน; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์