Browsing by Author คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา

Showing results 1 to 20 of 268  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Factors Affecting the Adjustment and Well-being of International Students at Prince of Songkla University, Hat Yai Campus, ThailandWanchai Dhammasaccakarn; Yejin Kim; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2022Factors Affecting the Organizational Loyalty of Private School Teachers in Hatyai, Songkhlaเกษตรชัย และหีม; กานดา จันทร์แย้ม; ณัฏฐา เลิศปัญญาวิวัฒน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2019Factors Associated with Cyberbullying among the Youth in Jakarta, IndonesiaKasetchai Laeheem; Santi Gusti Handono; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2020Factors Related with Academic Achievement of High School Students in Ratanakiri Province, CambodiaNopadol Nimsuwan; Leakhena Khon; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2017Gender Equality in Local Governmental Institutions in Battambang, Battambang Province, CambodiaKanda Janyam; Visalsokwatey Sin; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2019Intercultural Communication Apprehension and Conflict Mode of Employees in Multicultural OfficesWanchai Dhammasaccakarn; Handini Trisasanti; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2013Meme-perception of three generations : a study of cultural and behavioural transformation of Drogpa in BhutanWanchai Dhammasaccakarn; Wangchuk, Dorji; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2016Oral presentation performance and strategies : a case study of undergraduates in an international programSita Musigrungsi; Bunyarat Duklim; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561กระบวนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเลอันดามันในภาคใต้ของไทยวันชัย ธรรมสัจการ; จิรัชยา เจียวก๊ก; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559กระบวนการจัดการองค์กรการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร มูลนิธิกรีนไลอ้อนบาหลี ประเทศอินโดนีเซียกานดา จันทร์แย้ม; ศิริรัตน์ เสนชู; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2023กระบวนการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาวันชัย ธรรมสัจการ; มาธุรี อุไรรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560กระบวนการสร้างความเคลื่อนไหวในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลของชาวประมงอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอุทิศ สังขรัตน์; วรรณิศา จันทร์หอม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านควนหมาก ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาจุรีรัตน์ บัวแก้ว; สาลีทิพย์ คณานิตย์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553กระแสวัตถุมงคลจตุคามรามเทพกับภาพสะท้อนของสังคมไทย (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2550)ศรีสุพร ช่วงสกุล; รัชตาพร บุญกอง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562กลยุทธ์การจัดสวัสดิการสังคมของผู้ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : กรณีศึกษาตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชวันชัย ธรรมสัจการ; ประภาพรรณ วัฒนะ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555กลยุทธ์การต่อสู้ต่อรองในภาวะความขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลาเก็ตถวา บุญปราการ; วันชัย ธรรมสัจการ; อภิรักษ์ จันทวงศ์; เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์; ปิยะ จอมทอง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557กลวิธีทางภาษาที่แสดงถึงความรุนแรงในภาคใต้ของประเทศไทยผ่านหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่นภาคใต้และระดับชาติชนกพร อังศุวิริยะ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559กลุ่มสายบุรี ลุกเกอร์ การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้กานดา จันทร์แย้ม; กนกพร มาลัยหอม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2558กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต: จุดกำเนิด วิวัฒนาการและผลกระทบที่มีต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนในภาคใต้ของประเทศไทยวันชัย ธรรมสัจการ; ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์; เอมอร เจียรมาศ; พิเชษ แห่งหน; อัศวลักษณ์ ราชพลสิทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2554กล้องวงจรปิด :พี้นที่การต่อรองในโรงเรียนเก็ตถวา บุญปราการ; ลลิลทิพย์ ก้องพานิชกุล; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา