Browsing by Author คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A comparative study of practices in teaching and learning ora english communication skills from perspectives of university teachers and learners in efl/eil contextsKemtong Sinwongsuwat; Bruner, David Allen; Shimray, Yaruingam Phhungshok; Radic-Bojanic, Biljana; Topalov, Jagoda; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2016English reading strategies employed by EFL readers and their english reading problemsNapapat Thongwichit; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2547การวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2ธวัชชัย ทองธรรมชาติ; สอรัฐ มากบุญ; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี
2561การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในเกาะสมุยภาสกร ธรรมโชติ; ปุญญิศา คีรีเพชร; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2561การหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของการให้บริการส่วนงานบริการลูกค้าของธนาคารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการเทียบเคียงกระบวนการเกษราภรณ์ สุตตาพงค์; ศุภรัตน์ ถนอมแก้ว; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2558ประสิทธิผลของการใช้สถานการณ์จำลองแบบมีบทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสุชาดา ทิพย์มนตรี; อัสมา ทรรศนะมีลาภ; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในเรื่องความรุนแรง : กรณีพื้นที่ภาคใต้เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์; สอรัฐ มากบุญ; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2551พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเล่นพนันฟุตบอลของเยาวชนในจังหวัดปัตตานีปราณี ทองคำ; สุชาดา ฐิติระวีวงศ์; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2551มิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์; โมเช่ เชอร์เรอร์; มัลลิกา มัติโก; เสาวคนธ์ พีระพันธ์; ปนัดดา ชำนาญสุข; กฤตยา แสวงเจริญ; กุณฑรีย์ พ่วงสุวรรณ; สอรัฐ มากบุญ; มาลี สิทธิเกรียงไกร; รยากร งามดี; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับร่าง งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจโดยใช้สถานการณ์จำลองสุชาดา ทิพย์มนตรี; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประสิทธิผลของการใช้การแสดงบทบาทสมมติในการสอน "ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ"สุชาดา ทิพย์มนตรี; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุทธิจิตต์ เชิงทอง; สุชาติ เชิงทอง; ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจโดยใช้สถานการณ์จำลองสุชาดา ทิพย์มนตรี; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกษราภรณ์ สุตตาพงค์; บุญฑริกา ใจกระจ่าง; เธียรศักดิ์ ชูชีพ; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบการตลาดปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุทธิจิตต์ เชิงทอง; วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ; สุชาติ เชิงทอง; เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2549สำรวจสถานการณ์แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามึ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมบริการยุวดี จันทะศิริ; พฤฒ ยวนแหล; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2557หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีผ่านมุมมองของอาจารย์ นักศึกษาและผู้ประกอบกาอัสมา ทรรศนะมีลาภ; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2554แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัสสา คงนคร; จรีรัตน์ สกุลรัตน์; อภิวัฒน์ อายุสุข; มุกดา ศรีสวัสดิ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Faculty of Engineering (Civil Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี