Browsing by Author คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การควบคุมคุณภาพแบบปรับตัวสำหรับการสื่อสารแบบพหุสื่อสันติชัย ช่วยวงศ์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2547การควบคุมตำแหน่งและความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับเครื่องพับและตัดเหล็กปราโมทย์ อริยาดิเรก; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
2548การจัดทำโปรแกรมตรวจจับการบุกรุกบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2547การจำลองแบบกระจายศูนย์ของระบบช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
2547การจำลองโครงร่างสถาปัตยกรรมระดับสูงอธิณัฎฐ์ ปะลาวัน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
2549การจำแนกประเภททยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพพันธ์พงษ์ คงกระพันธ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
2548การตรวจสอบลายและสิ่งสกปรกบนผิวและในเนื้อยางแผ่นสันติ สถิตวรรธนะ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
2550การประเมินสมรรถนะของโปรโตคอลสแทคชั้นที่ 2 ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3อริสา ปานแจ่ม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2550การศึกษาวิธีการสืบค้นเว็บเซอร์วิสเชิงความหมายโดยคำนึงถึงคุณภาพบริการวินัย สมาน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
2538การสร้างตัวแปลภาษาสอบถามฐานข้อมูล Eraoอัชฌา ธีรเชษฐมงคล; สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2547การสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยด้วยแบบจำลองอวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียงกีรติ อินทวิเศษ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
2547ความสามารถในการเคลื่อนย้ายของโปรโตคอลซิพสำหรับเครือข่ายไอพีเจษฎา เทพสุนทร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
2549ระบบรู้จำตัวโน้ตจากเสียงระนาดเอกชาญวิทย์ เจนรักสุขุม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2547ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยอัตโนมัติแบบคำต่อเนื่องโดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟพงศ์ธร ตันธนกิจ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
2549แบบจำลองการค้นพบเว็บเซอร์วิสที่เหมาะสมโดยอาศัยความชอบของผู้ใช้วรากร สุวรรณรัตน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)