Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Effects of young coconut juice on the cutaneous healing of female rat woundsNisaudah Radenahmad; Kitja Sawangjaroen; Patchara Subhadhirasakul; Piyakorn Boonyoung; Wilart Rundon; Winyou Mitranun; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
2552การค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้เพื่อวินิจฉัยมะเร็งช่องปากของคนไทยในภาคใต้วราภรณ์ พรหมวิกร; ปารมี ทองสุกใส; ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์; โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; Faculty of Medicine (Otolaryngology Head and Neck Surgery); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
2558การประดิษฐ์เครื่องมือจัดทำโครโมโซมสามชุดในกุ้งกุลาดำภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที; บุญเสริม วิทยชำนาญกุล; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021การประเมินผลของสารสกัดจากใบกระท่อมต่อการถอนมอร์ฟีนในระยะยาวในหนูทดลองอุราพร วงศ์วัชรานนท์; ภานุมาศ พืชผล; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2535การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับโปรเจสเตอโรน ภายในวงจรสัดในแพะพื้นเมืองของไทย โดยวิธีเรดิโออิมมูโนเอสเซจันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน; พรพิมล คีรีรัตน์; พัชรา ศุภธีรสกุล; มณีวรรณ กมลพัฒนะ; สุรีย์ ชาติวัยงาม; มุกดา ปลูกผล; ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2548การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและการแสดงออกของโปรตีนในเนื้อเยื่อผิวหนังตลอดวงจรการลอกคราบของกุ้งกุลาพรพิมล คีรีรัตน์; ประนอม อินทสโร; พินิจ ทวีธรรมเสวี; วราภรณ์ พรหมวิกร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2554การศึกษาผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศผู้นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด; มูฮำมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2552การศึกษาผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศเมียนิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด; อิบรอฮีม ซาโยะ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2554การศึกษาผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการแสดงออกของ parvalbumin ในกล้ามเนื้อหัวใจหนูขาวเพศเมียอุราพร วงศ์วัชรานนท์; วันดี อุดมอักษร; สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2558การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากใบพญาวานรต่อเซลล์มะเร็งปอดศุภิตา ธนะเศวตร; วนิดา สุขเกษศิริ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2021การศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการถอนของสารสกัดกระท่อมในโมเดลหนูทดลองที่ชักนำให้เสพติด 3,4 methylenedioxy methamphetamineอุราพร วงศ์วัชรานนท์; กมลธร จินดาละออง; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2532การศึกษาโครงสร้างเยื่อบุผิวหลอดลมของหนูในโรงงานยางด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนเมธินี รัตรสาร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2552การศึกษาโปรตีโอมิกซ์ของมะเร็งช่องปากของคนไทยในภาคใต้วราภรณ์ พรหมวิกร; พิทักษ์ จันทร์ธรรมชาติ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2553การสร้างเปลือกไข่ของกุ้งกุลาดำภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที; วานีตา พุฒวัจน์; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2550การเตรียมผิวหนังเทียมสำหรับการฝึกเย็บแผลจากยางธรรมชาติวิรัช ทวีปรีดา; สิทธิโชค อนันตเสรี; พรพิมล คีรีรัตน์; โกศล ภูริวัฒนกุล; มานพ นวลพลับ; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
2021การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของกล้ามเนื้อหัวใจ ไต ตับ และกล้ามเนื้อลาย หลังการรับพิษจากงูกะปะ งูแก้วหางแดง และงูจงอาง ในหนูขาววิภาพรรณ ขิมมากทอง; นิศรา หล่อทอง; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2533ความสัมพันธุ์ระหว่างการเจริญพันธุ์เพศผู้และระดับเทสโตสเตอโรน ก่อนโตเต็มวัยในแพะพื้นเมืองของไทยมณีวรรณ กมลพัฒนะ; จันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน; สุรีย์ ชาติวัยงาม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2562ประสิทธิภาพของ Gymnemic acid จากผักเชียงดาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในสมองหนูที่เป็นเบาหวานวิภาพรรณ ขิมมากทอง; นิชาวดี แสนเดช; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2019ประสิทธิภาพของ gymnemic acid สารสกัดจากผักเชียงดาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในไตหนูที่เป็นเบาหวานวิภาพรรณ ขิมมากทอง; รวิภา แจ้งชาติ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2555ผลของการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนต่อโครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อลายของหนูขาวใหญ่ที่ถูกตัดรังไข่อุราพร วงศ์วัชรานนท์; ศุจิรัตน์ บุญรัศมี; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์