Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546SAFWA, โครงสร้างสนับสนุนการทำงานแบบเอเจนท์อย่างง่ายสำหรับงานประยุกต์บนเว็บ : กรณีตัวอย่างงานประยุกต์การพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์สันติ โชติแก้ว; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2550การประยุกต์เอเจนท์แบบเคลื่อนที่สำหรับการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาการประมูลยาง ณ ตลาดกลางยางพาราแห่งประเทศไทยจามิกร หิรัญรัตน์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2542การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการบริหารมหาวิทยาลัยสลิล บุญพราหมณ์; ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2538การพัฒนาภาษาสอบถามฐานข้อมูล SQLวราภรณ์ วีระวิทยา; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2534การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ส่วนภาษาฐานข้อมูลทวีศักดิ์ ศิริฐานนท์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2546การพัฒนาโปรแกรม Telnet Client ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบวินโดวส์บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2548การวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมของระบบเพื่อตรวจจับการบุกรุกศุภโชค สุขเกษม; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2535การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สมเกียรติ เจริญจิตต์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2533การศึกษาวิธีการสร้างภาพสามมิติจากภาพบนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชาวลิตร พัลพัฒน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2550การสกัดความรู้โดยใช้แผนที่การจัดกลุ่มเองพุทธิพร ธนธรรมเมธี; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2537การสร้างตัวแปลภาษาสอบถามฐานข้อมูล QBEอัชฌา ธีรเชษฐมงคล; พงษ์พันธ์ พิณโท; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2539การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันราชภัฎอุบลราชธานีประยงค์ ฐิติธนานนท์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2549การเพิ่มสมรรถนะระบบปฏิบัติการด้วยฟังก์ชันการตรวจจับและการป้องกันการบุกรุกบนระบบปฏิบัติการเน็ทบีเอสดีชัยยุทธ จันแดง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2544ชุดโปรแกรมทฤษฎีจำนวนภูมัย ผิวล่อง; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2549ดัชนีบิตแมปแบบกระจายสำหรับการสอบถามแบบค่าเท่ากันและแบบความเป้นสมาชิกจากคลังข้อมูลจรินทร์ หมั่นฝึกพันธ์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2549ตันแบบระบบตรวจจับการบุกรุกแบบผสมโดยใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูลส่วนคำสั่งที่เรียกใช้บริการของระบบปฏิบัติการคุณชิต สุขพัฒนศรีกุล; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2549ตัวแปรภาษาสอบถามฐานข้อมูลพืชคณิตสัมพันธ์สำหรับ MiniRDBMSสุธิรา พลันสังเกตุ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2546ต้นแบบการส่งสัญญาณระยะไกลในการตรวจวัดชีพจรฐิติมา อกนิษฐากร; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2546ระบบงานสารสนเทศบนฐานข้อมูลแบบกระจายสำหรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : องค์ประกอบที่ 2สิรยา สิทธิสาร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2548ระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบานเย็น แซ่หลี; คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)