Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

Showing results 1 to 20 of 67  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Influence of Metal Ions on Coordination Linkages of Epoxidized Natural RubberCharoen Nakason; Kriengsak Damampai; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2022Pilot System Utilizing Electrical Properties to Monitor Rubber VulcanizationNattapong Nithi-Uthai; Hathaikarn Manuspiya; Kittiphan Techakittiroj; Narong Chueangchayaphan; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2013Preparation and properties of bio-based polyurethane made from natural rubber and poly (Ɛ-caprolactone)Varaporn Tanrattanakul; Wannarat Panwiriyarat; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2009Preparation of polyurethane foams from Hydroxytelechelic oligoisoprenes obtained by controlled degradation of natural rubber : study of their physico-mechanical, thermal, and acoustic propertiesPairate Klinpituksa; Anuwat Saetung; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2547กลุ่มวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(2) : ผลความหนืดของน้ำยางฟองน้ำณัฐพงศ์ นิธิอุทัย; นันทวัฒ ช่วยค้ำ; เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2548กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็ก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ มอ. (5) : ผลของแคลเซียมคาร์ยอเนตต่อการทำฟองน้ำยางธรรมชาติ"นทีภัทร เพชรัตนมุณี; ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย; เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2547การดัดแปลงโมเลกุลยางธรรมชาติด้วยไดบิวทิวฟอสเฟตเจริญ นาคะสรรค์; Faculty of Sciecnce and Technology (Rubber Technology and Polymer Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2560การปรับปรุงความเข้ากันได้ของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติ ยางรีเคลม และโพรพิลีนเอทิลีนโคพอลิเมอร์อโนมา ธิติธรรมวงศ์; วิชชุดา นาคะสรรค์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2546การปรับสภาพยางธรรมชาติเพื่อลดพลังงานที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางอรสา ภัทรไพบูลย์ชัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2547การผลิตถุงมือไร้แป้งโดยการเคลือบด้วยสารโคพอลิเมอร์แบบบล็อคชลดา เลวิส; อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2556การผลิตแก๊สชีวภาพจากสาหร่ายขนาดใหญ่ร่วมกับซีรัมจากการผลิตน้ำยางข้นวิไลรัตน์, ชีวะเศรษฐธรรม; อานีตา, ปาเก; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2562การพัฒนาน้ำยางพรีวัลคาไนซ์สำหรับงานหล่อแบบขั้นสูงอนุวัติ แซ่ตั้ง; ณัฐพงศ์นิธิอุทัย; Faculty of Sciecnce and Technology (Rubber Technology and Polymer Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2555การลดสีคล้ำของน้ำยางธรรมชาติวิไลรัตน์, ชีวะเศรษฐธรรม; ยุสรี, หมัดสะอิ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2548การวัลคาไนเซชันร่วมของยางธรรมชาติแบลด์กับยางอีพีดีเอ็มนัฐพล อุทัยพันธ์; อาซีซัน แกสมาน; เจริญ นาคะสรรค์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2550การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการหาปริมาณสบู่ในน้ำยางธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการไทเทรตร่วมกับการวัดการนำไฟฟ้าศิวพงษ์ ศรีเพ็ชร์; เกรียงไกร วุฒิศักดิ์; เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2548การศึกษาพฤติกรรมการวัลคาไนซ์ และสมบัติเชิงกลของคอมโพสิทแบบผสมยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยเส้นใยสับปะรดและมะพร้าว :อังศุมาลี ปลื้มกมลา; ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2549การศึกษายางธรรมชาติมาลิเอตเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทำยางติดโลหะกรรณิการ์ สหกะโร; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2558การสังเคราะห์และสมบัติของน้ำยางพอลิยูริเทนจากน้ำมันเมล็ดยางพาราสำหรับประยุกต์ใช้เป็นกาวนิธินาถ แซ่ตั้ง; ชวนพิศ ขาวคง; อนุวัติ แซ่ตั้ง; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ; Faculty of Sciecnce and Technology (Rubber Technology and Polymer Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2548การเตรียมกาวติดไม้จากยางธรรมชาติมาเลเอท โครงการไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; อรภรณ์ บัวหลวง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2550การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์สำหรับยึดติดไม้ โครงการวิจัยอิศรา ไชยสุวรรณ; เจริญ นาคะสรรค์; อาซีซัน แกสมาน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์