Browsing by Author คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กระบวนการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลนครหาดใหญ่วราศิณี สุนทร; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2547กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดสงขลาปัญจศิลป์ เสนีย์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2549กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดนัดชุมชนในจังหวัดสงขลากุลยาธร ขวัญเพ็ชร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2549กระบวนการเกิดผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมในจังหวัดสงขลาจิราภรณ์ แซ่หลี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2549การก่อตัวและกระบวนการประชาสังคม : กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชชมพูนุช ประจักษ์สุนทร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2548การประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรังอติรส หยงสตาร์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2538การประเมินผลลัพธ์จากการนำกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพมาใช้ในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษาในฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก 5 สาขาสมภพ พานทอง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2543การประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัดสตูล : ศึกษาประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการน้ำกิน - น้ำใช้ ปี 2535-2537ประเจียด อักษรธรรมกุล; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2547การประเมินศักยภาพของผู้บริหารกิจการในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลาธีติมา สมาธิ; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2550การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีศศิธร คงแป้น; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2539การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้วิชาญ สุขสง; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2539การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาจังหวัดที่ใช้งบประมาณตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสตูลจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2545การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลาดุสิดา แก้วสมบูรณ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2543การศึกษารูปแบบการบริหารโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทยสุพจน์ โกวิทยา; ดวงพร เพชรมาก; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2540ขวัญของข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร : กรณีศึกษากองบัญชาการ มลฑลทหารบกที่ 42อนันต์ ฤทธิยา; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2540ข้อจำกัดในการปฎิบัติงานของปลัดเทศบาลวิรัญ เห้งสวัสดิ์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2549ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการบริหารงานองค์การของสำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ใน 6 แขวงยุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก้วอุทร ลุนแสงจันทร์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2547ความสอดคล้องของโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนกับความต้องการของประชาชนในการพัฒนา : ศึกษากรณีจังหวัดจันทบุรีปราถนา ทองศิริ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2541ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การในองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคใต้ของประเทศไทยเทียบ ชูเรือง; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2547คุณภาพการให้บริการทางการศึกษาของสถาบันราชภัฏสงขลาอิสระ ทองสามสี; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)