Browsing by Author คณะวิทยาการจัดการ

Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2534?การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาทร คุระวรรณ; วันชัย ธรรมสัจการ; ทวี ธนตระกูล; พสุ สัตถาภรณ์; ปรีชา ชวนไชยสิทธิ์; คณะวิทยาการจัดการ
2529การตัดสินใจซื้อของเยาวชนไทย : อิทธิพลของการอบรมทางสังคมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ; คณะวิทยาการจัดการ
2533การประเมินผลโครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านปากกระเบียด ต.ปากกระเบียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราชกมล ส่งวัฒนา; คณะวิทยาการจัดการ
2548การประเมินศักยภาพและผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่ออุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิวัฒน์ แซ่หลี; อำพร วิริยโกศล; ศุภโชค วิริยโกศล; เกิดศิริ เจริญวิศาล; ทิพย์วรรณ เรืองกิตติสกุล; พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล; สุพัตรา โมกขกุล; กัลยาณี พรพิเนตพงศ์; คณะวิทยาการจัดการ
2537การปรับตัวของประชากรชนบทบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ; สมพร เฟื่องจันทร์; คณะวิทยาการจัดการ
2548การศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนในพื้นที่ IMT-GT พ.ศ. 2548 : กรณีศึกษาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ
2551การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ศักดา ขจรบุญ; ดำรง เสียมไหม; วิโชติ จงรุ่งโรจน์; คณะวิทยาการจัดการ
2543การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจในภาคใต้จงพิศ ศิริรัตน์; นันทพงศ์ ศักดิ์เรืองรอง; นงลักษณ์ ชูพูล; ยุพาวดี สมบูรณกุล; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; คณะวิทยาการจัดการ
2545ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริการของหน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2544นงลักษณ์ ชูพูล; คณะวิทยาการจัดการ
2548ความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามของเจ้าของกิจการและครัวเรือนไทยมุสลิมศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ
2528ท้องถิ่นภาคใต้ : ข้อมูลพื้นฐานศึกษาเฉพาะกรณีของหมู่บ้านทุ่งงาย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุพิณ เกชาคุปต์; พสุ สัตถาภรณ์; วิชิต พรหมเทพ; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; คณะวิทยาการจัดการ
2544ประเมินสัมฤทธิผลของนโยบายผลักดันแรงงานที่ว่างงาน และถูกเลิกจ้างให้กลับสู่ภาคเกษตรกรรม : ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของไทยศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ
2534ปัญหาทางจิตเวชในผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์; คณะวิทยาการจัดการ
2550ระบบการบริหารงานวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค : กรณีศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จารียา อรรถอนุชิต; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; คณิตา นิจจรัลกุล; เปรมินทร์ คาระวี; อับดุลรอชีด เจะมะ; ชิดชนก เชิงเชาว์; มานพ จิตต์ภูษา; ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์; ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์; จรัส ชูชื่น; กาญจนา พูนศิลป์; คณะรัฐศาสตร์; คณะศึกษาศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ; วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; คณะวิทยาการสื่อสาร
2547รูปแบบการใช้ชีวิต การเสพสารเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่นในภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ
2530วิถีทางการตลาดสัตว์น้ำทะเลในจังหวัดสงขลาเสาวภา มีถาวรกุล; คณะวิทยาการจัดการ
2524ศึกษาความต้องการลักษณะการใช้จ่ายและปัญหาของนักท่องเที่ยวเขต สงขลา-หาดใหญ่สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; สุพิณ เกชาคุปต์; สรรเสริญ เงารังษี; คณะวิทยาการจัดการ
2548องค์ประกอบพฤติกรรมการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นันทพงศ์ ศักดิ์เรืองรอง; คณะวิทยาการจัดการ
2528แนวโน้มทางการศึกษา เปรียบเทียบสังคมไทยพุทธและไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; คณะวิทยาการจัดการ