Browsing by Author คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การสำรวจสภาพปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีครองชัย หัตถา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
2561รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบจากโครงสร้างวิศวกรรมชายฝั่ง : กรณีศึกษาบริเวณปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาเอกรักษ์ ใฝ่บุญ; วุฒิพงษ์ แสงมณี; เพ็ญประไพ ภู่ทอง; อดุลย์ เบ็ญนุ้ย; Faculty of Humanities and Social Sciences (Geography); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
2550สังคมพหุวัฒนธรรมกับความมั่นคงของชาติ : กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ครองชัย หัตถา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
2552แผนกลยุทธ์ในการจัดการระบบพื้นที่สีเขียวของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และปัตตานีสิริมา ณ สงขลา; สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์; สมลักษณ์ บุญณรงค์; มณฑาทิพย์ โสมมีชัย; จำรูญ ศรีชัยชนะ; ราชันย์ พัฒนศักดิ์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Geography); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์