Browsing by Author คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การวิเคราะห์มหาชาติเวสสันดรชาดกฉบับจังหวัดพังงานันทวรรณ์ พวงจิตร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2533การวิเคราะห์ลักษณะเสียดสีในร้อยกรองไทยปัจจุบันสุนทรี สังข์อยุทธ์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2533การสื่อสารในวรรณคดีไทยเรื่อง""อิเหนา""วีระพันธ์ ไชยคีรี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทย (สายวรรณคดี); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2541คำพิพากษา และ เวลา : การวิจารณ์เชิงปรัชญาคำรพ ทันศรี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทย (สายวรรณคดี); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2538คุณค่าทางวรรณศิลป์ในกวีนิพนธ์ร้อยกรองของอังคาร กัลยาณพงศ์อรชร ตราชู; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2537คุณค่าทางวรรณศิลป์ในบทเพลงของพงษ์เทพ กระโดนชำนาญดวงมน จิตร์จำนงค์; สมหญิง เมืองแมน; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2539จินตภาพในนิทานประโลมโลกท้องถิ่นภาคใต้จรูญ ตันสูงเนิน; รัชดา เสพมงคลเลิศ; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2547วิเคราะห์นวนิยายของวิมล ไทรนิ่มนวล : คนทรงเจ้า และ อมตะทำนอง วงศ์พุทธ; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2546สถานภาพและบทบาทของแม่ในนวนิยายของสุวรรณี สุคนธาประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม; จุไรรัตน์ รัตติโชติ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทย (สายวรรณคดี); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))