Browsing by Author คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2544กลวิธีการตั้งชื่อภาษาไทยสำหรับภาพยนตร์อเมริกันภาคภูมิ หรรนภา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2545การรับข่าวของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลพัชรี สุเมโธกุล; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2542การรับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์รายวันของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พรไทย ศิริสาธิตกิจ; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2544การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลักษณะการใช้คำในภาษาวัยรุ่นที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย ระหว่างพุทธศักราช 2539 ถึง 2540ปิยาภรณ์ ดวงดี; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2547การใช้ภาษาในบทโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (TACT Awards) ประจำปี 2540-2543ศิริลักษณ์ อันตรเสน; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2545การใช้ภาษาไทยของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง : กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดปัตตานีพรพิมล อุไรรัตน์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2547ความเหมาะสมของภาษาพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันไทย ปีพุทธศักราช 2542ทสมา ขจรวงษ์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2545จินตภาพในรวมบทกวีนิพนธ์ มือนั้นสีขาว ของศักดิ์สิริ มีสมสืบวรรณนะ หนูหมื่น; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2547บทความเชิงวิจารณ์ในคอลัมน์ ""งานเป็นเงา"" ของ ""ลำแข"" ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ปี พ.ศ. 2542จรูญ ตันสูงเนิน; นงค์ลักษณ์ เนตรทัศน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2546ภาพลักษณ์ของนายชวน หลีกภัย ในฐานะนายกรัฐมนตรีในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนพวงเพ็ญ พิพัฒน์เจริญวงศ์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2546วัจนลีลาของมังกร ห้าเล็บในคอลัมน์ ""ลั่นกลองรบ"" ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแวอาซีซะห์ ดาหะยี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2547วัจนลีลาในวรรณกรรมเพลงเพื่อชีวิตของสุรชัย จันทิมาธรดวงมน จิตร์จำนงค์; อาภาพร พันธุ์พฤกษ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2547สำนวนในงานเขียนของ ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์บุญนิธิ ภาณุมาศ ณ อยุธยา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2546สำนวนไทยในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์รายวันธวัช บุญนวล; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2547อารมณ์ขันในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งภาคใต้จีรนัย สุวรรณมณี; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)