Browsing by Author คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A Comparative Study of Using Discourse Connectors in Thai and English College Students' Academic ComposittionsPansa Prommas; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2018-01Board of directors and profitability ratio of Thai non-life insurersPongpitch Petchsakulwong; Naratip Jansakul; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2550การจัดการกำไรของธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ปาริชาติ มณีมัย; ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2555การจัดการความรู้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อการพัฒนาบัณฑิตสู่สังคม : กรณาศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังสุวิมล เขี้ยวแก้ว; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2553การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออนโทโลยีและ Semantic web สำหรับระบบสืบค้นสารสนเทศการท่องเที่ยวปาทิตตา สุขสมบูรณ์ การ์เซีย; อัจฉรา หลีระพงศ์; นันทิยา อริยะพิชัย; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2556การพัฒนาสมุดบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและการออม กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังนราภรณ์ ไชยรัตน์; ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์; ผกาแก้ว พรหมศิริ; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2560การวิเคราะห์ทางการเงินและการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบริหารโครงการของภาครัฐประเภทศูนย์กีฬา : กรณีศึกษาศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังพจนารถ ฤทธิเดช; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2551การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตวิชาชีพบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังสุดใจ ขอเสริมศรี; นราภรณ์ จันทร์น้อย; วีณา แพฟืน; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2562การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับโมบายแบง์กิ้งแอพพลิเคชั่นของกลุ่มประชากรในเขตจังหวัดสงขลาจุไรรัตน์ พุทธรักษ์; นันตชัย กลับดี; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2555การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 : กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังพจนารถ ฤทธิเดช; ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์; กิ่งกนก รัตนมณี; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2562การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ระหว่าง Social Commerce และ E - Marketplaceจุไรรัตน์ พุทธรักษ์; พิงคุณ สุขลิ้ม; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2561ความเป็นไปได้ของการจำหน่ายผักปลอดสารพิษผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ :กรณีศึกษาจังหวัดตรังวรางคณา ตันฑสันติสกุล; กนกวรรณ จู้ห้อง; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2561-07ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามในเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทยฮานีฟ อุเซ่ง; พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2549ปัญหาการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของผู้เรียนไทยสุทธิดา พรจำเริญ; นันทนา สิทธิรักษ์; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2553ผลกระทบของพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตและกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังสิริพรรณ แซ่ติ่ม; แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์; สุพัฒธณา สุขรัตน์; อรชนก ช่องสมบัติ; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2554พฤติกรรมการเรียนและเจตคติของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติพื้นฐานของนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังอุดมลักษณ์ ราชสมบัติ; ชัยยา น้อยนารถ; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2550มีดพร้านาป้อและวัวชนควนปริงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดตรังภิญโญ ตันพิทยคุปต์; สัคคยศ สังขพันธ์; ธิดารัตน์ ศรีเมฆารัตน์; สุดใจ จิโรจน์กุล; บุญจิรา มากอัน; วิริณีย์ วัฒนะ; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คะแนนการกำกับดูแลกิจการและปัจจัยที่มีบทบาทต่อมูลค่าธุรกิจบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบให้บริการแผนที่ผ่านเว็บ : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสงขลาบานเย็น แซ่หลี; ศุภโชค สุขเกษม; ศิวิกา พฤฒิคิณี; ธิรดา ยงสถิตศักดิ์; รัตนา ทองย้อย; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2549สำรวจสถานการณ์แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามึ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมบริการยุวดี จันทะศิริ; พฤฒ ยวนแหล; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ