Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2542Perceived Therapeutic Behaviors and Factors Influencing to Perceived the Therapeutic Process to Reduce from Substance Addiction of tghe Addicted Clients During Received the Therapy from the Drug Treatment Centers of Southern Thailandขวัญตา บาลทิพย์; ประณีต ส่งวัฒนา; เยาวรัตน์ มัชฌิม; บุญวดี เพชรรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2017The Effect of Foot Care Camp on Diabetic Foot Care Knowledge and Behaviors of Individuals With Diabetes Mellitus in Indonesia / Angger Anugerah Hadi SulistyoWipa Sae-Sia; Angger Anugerah Hadi Sulistyo; Faculty of Nursing (Foundamental Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2017The Effect of Nursing Comfort Care Integrating With the Holy Qur’an Recitation on Comfort in Muslim Patients With mechanical VentilationWaraporn Kongsuwan; Junaidy Suparman Rustam; Faculty of Nursing (Foundamental Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2550การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหาเอดส์อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; ประนอม หนูเพชร; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; ทิพมาส ชิณวงศ์; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; พัชรียา ไชยลังกา; ขวัญตา บาลทิพย์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2546การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2543สาลี เฉลิมวรรณพงศ์; จิรพรรณ พีรวุฒิ; ประภาพร ชูกำเหนิด; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2539การศึกษาติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง 1 ปี) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิมลรัตน์ จงเจริญ; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2544การศึกษาสภาวะจิตและปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชญากรรมของอาชญากรในคดีอุกฉกรรจ์และคดีไม่อุกฉกรรจ์ในเขตจังหวัดสงขลานวลตา อาภาคัพภะกุล; สงวนศรี แต่งบุญงาม; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; เยาวณี จรูญศักดิ์; อุไรวรรณ อินทศร; อานนท์ วิทยานนท์; ดำรัส วิริยะกุล; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2532การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอน โดยใช้สไลด์เทปโปรแกรมกับการสอนแบบสาธิตวิมลรัตน์ จงเจริญ; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2542ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสาลี เฉลิมวรรณพงศ์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2545ผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง ""สุขวิทยาส่วนบุคคล"" ต่อคะแนนฝึกปฏิบัติและความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาจิรพรรณ พีรวุฒิ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2549ผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานต่อความเครียดและระดับสติของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อารี นุ้ยบ้านด่าน; วิภา แซ่เซี้ย; ประนอม หนูเพชร; ปริศนา อัตถาผล; ทิพวรรณ รมณารักษ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2538รูปแบบการให้บริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; อังศุมา อภิชาโต; โขมพักตร์ มณีวัต; ภารตี ปรีชาวิทยากุล; สมชาย วัฒนอาภรณ์ชัย; เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; หน่วยรังสีรักษา
2546วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนขวัญตา บาลทิพย์; จิรพรรณ พีรวุฒิ; อังศุมา อภิชาโต; สุดาวดี แก้วพิบูลย์; ปรีดา หนูแดง; กลมทิพย์ แซ่เอ่า; วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2536เปรียบเทียบความคาดหวังต่อสิทธิของผู้ป่วยและการได้รับการปฏิบัติที่เคารพในสิทธิของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์วัลยา คุโรปกรณ์พงษ์; สุชาติ ธิติวรณะ; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น