Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2006Comparison of sacral skin temperature in healthy adults lying on standard hospital mattress and Krajud matWipa Sae-Sia; Luppana Kitrougrote; Wongchan Petpichetchain; Yutthana Tirawanichakul; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2013Efficacy of a Rubber Seated Cushion for Pressure Ulcer Prevention: An experimental Study /Wipa Sae-sia, Wirach Taweepreda and Luppana KitrungroteWipa Sae-sia; Wirach Taweepreda; Luppana Kitrungrote; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2542Perceived Therapeutic Behaviors and Factors Influencing to Perceived the Therapeutic Process to Reduce from Substance Addiction of tghe Addicted Clients During Received the Therapy from the Drug Treatment Centers of Southern Thailandขวัญตา บาลทิพย์; ประณีต ส่งวัฒนา; เยาวรัตน์ มัชฌิม; บุญวดี เพชรรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2014Project title: Outcome of Emergency Department Patients with Non-Traumatic Hypotension A comparison between Thailand and AustraliaWipa Sae-sia; Praneed Songwatthana; Panida Taechatou; Tanormsri Pibansak; Julie Considine; Waeyoh Wahama; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2014The post concussion symptom experience, post concussion symptom management, and quality of life in persons with mild traumatic Brain Injury in IndonesiaLuppana Kitrungrote; Fikriyanti; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2545การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง สภาพปัญหาและมาตรการในการจัดการกับปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดในภาคใต้เยาวรัตน์ มัชฌิม; พิไลรัตน์ ทองอุไร; ขวัญตา บาลทิพย์; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; สุจิตรา จรจิตร; ช่อลดา พันธุเสนา; อมรา ศรีสัจจัง; สมลักษณ์ สังข์เกษม; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2544การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดขนิษฐา นาคะ; โขมพักตร์ มณีวัต; แน่งน้อย ม่วงแก้วงาม; อรพินธ์ นฤบาล; สายพิณ ปานบำรุง; ประณีต ส่งวัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2554การพัฒนาแนวปฏิบัติในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวิภา แซ่เซี้ย; ประณีต ส่งวัฒนา; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2554การพัฒนาและประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการกับภาวะไข้ในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ลัพณา กิจรุ่งโรจน์; ดวงเพ็ญ แวววันจิตร; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2555การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ลัพณา กิจรุ่งโรจน์; สมจิตต์ แสงศรี; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2543การรับรู้ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่อการตรวจคัดกรองเลือดผู้ติดเชื้อเอชไอวีสิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์; ศิริจันทร์ แก้วสนิท; ประณีต ส่งวัฒนา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2548การวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนาบุคลากรพยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ศิริรัตน์ โกศัลยวัฒน์; พรทิวา คงคุณ; วงจันทร์ เพชรวิเชฐเชียร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2523การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาพยาบาลศัลยศาสตร์ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติช่อลดา พันธุเสนา; ไขแสง ชวศิริ; ราตรี ศิริศรีตรีรักษ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2551การสำรวจประสบการณ์อาการที่พบบ่อยและการจัดการกับอาการของผู้เป็นมะเร็งในประเทศไทยกิตติกร นิลมานัต; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; วันธณี วรุฬห์พานิช; สุรีย์พร กฤษเจริญ; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing(Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2547การใช้กระบวนการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลพิสมัย วัฒนสิทธิ์; กัญจนี พลอินทร์; ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร; อนงค์ ประสาธน์วนกิจ; เอมอร แซ่จิว; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2531ความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี ของประชาชนที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประณีต ส่งวัฒนา; วัลยา คุโรปกรณ์พงศ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2553ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการปฎิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จันทรา พรหมน้อย; เนตรนภา พรหมเทพ; ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2555คุณภาพชีวิต ความคงอยู่และการสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ที่มีความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ประณีต ส่งวัฒนา; ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์; จินตา เกียรติศักดิ์โสภณ; ผุสนีย์ แก้วมณีย์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2543คุณภาพชีวิตและการจัดการกับความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวดนิยา สออารีย์; อารี นุ้ยบ้านด่าน; โขมพักตร์ มณีวัต; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2554จังหวัดภูเก็ต : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นในการวางแผนการกำกับติดตามและการประเมินผลการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชนโดยเน้นสิทธิและประโยชน์ต่อเด็กเป็นพื้นฐานประจำปี 2554-2555วันธณี วิรุฬห์พานิช; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วิภา แซ่เซี้ย; อรวรรณ หนูแก้ว; อำไพพร ก่อตระกูล; ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์